Siirry sisältöön

Opintojen aikainen ohjaus ja ohjauspolut

Vaativa erityinen tuki logo

OLO-hankkeella laatua ohjaukseen

OLO-hankkeessa on vahvistettu ohjauksen laatua opiskelijan opintopolun kaikissa vaiheissa, jotta opiskelijalla on mahdollista edetä opinnoissaan sujuvasti ja motivoituneesti, kehittyä urasuunnitelmansa mukaisesti alan ammattilaiseksi ja edetä työelämään tai jatko-opintoihin.

OLO-hanke

Digitaaliset vahvuuskortit

Perho Liiketalousopisto suunnitteli Ohjaus tavoittaa!-hankkeessa digitaaliset vahvuuskortit etäohjaukseen. Vahvuuskorttien avulla opiskelija voi hauskalla ja helpolla tavalla tunnistaa ja löytää omat vahvuutensa, jotka voivat muuten olla hänen vaikea määritellä. Kortteja on helppo käyttää etäohjaustilanteissa ja sopivat myös opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Digitaaliset vahvuuskortit löytyvät myös ruotsin ja englannin kielellä.

Vahvuuskortit(siirryt toiseen palveluun)

Etäkipinä® uraohjausmalli ja video

Ohjaus tavoittaa! -hankeverkostossa seitsemän oppilaitosta kokeili Etäkipinä® uraohjausmallin ja videon käyttöä ohjaustyössä. Etäkipinää käytettiin mm. HOKS-keskustelujen tukena, kiinnostusten kartoittajana ja tukena urasuunnittelussa. Yhteenvedossa on lyhyesti kerrottu kokeilun tuloksista.

Etäkipinä(siirryt toiseen palveluun)

Annie Advisor auttaa opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamisessa

Annie Advisor yhteenveto(siirryt toiseen palveluun)

Ajanvarausjärjestelmien pilotointi

Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa yhtenä tavoitteena oli ohjauksen saavutettavuuden kehittäminen. Yhtenä asiana saavutettavuudessa testattiin ajanvarausjärjestelmiä. Ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut opiskelijoille uuden yhteydenottotavan, mikä edistää ohjauspalveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta, kun ohjattava voi valita itselleen sopivimman yhteydenotto- ja vuorovaikutustavan.

Ajanvarausjärjeslemien pilotointi(siirryt toiseen palveluun)

Ohjaus tavoittaa! Uutiskirje

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen terveiset -uutiskirje(siirryt toiseen palveluun)

Växla upp handledningen

I projektet strävar vi efter att utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet via ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder. Målet är att utveckla och sammanföra regionala och nationella modeller för handledning så att de stöder övergången. Genomförandet av studier kommer att underlättas via ömsesidigt utbyte och samarbete mellan utbildare, gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt via möjligheter att dra nytta av digitala kanaler och verktyg i informationsspridningen och kontakter till studerande. I projektet utvecklas en fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt studerandes delaktighet i studier

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä koskien opiskelijoiden siirtymät toiselta asteelta kolmannelle asteelle. Yhteistyötä kehitetään käyttämällä sopivia ohjausmenetelmiä ja -kanavia. Tavoite on myös kehittää ja yhtenäistää valtakunnallisia ohjaus- ja tukimenetelmiä opiskelijoille ja opiskelijoiden välillä. Opintojen suorittaminen helpottuu kiitos koulutuksen tarjoajien yhteistyötä, yhtenäisiä kommunikointi- ja ohjausmalleja ja mahdollisuuden hyödyntää digitaalisia kanavia ja työkaluja tiedon levittämiseen ja opiskelijoiden kanssa kommunikoimiseen. Projektissa kehitetään jatkuva ja järjestelmällinen ohjaus, tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja opiskelijan osallistaminen opintoihin.

https://vaxlaupp.vlab.fi/(siirryt toiseen palveluun)

Växla upp handledningen FI(siirryt toiseen palveluun) (YouTube)

Pitävää ohjausta

Pitävää ohjausta -hankkeessa on kehitetty perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää sekä opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, opintojen aikaista ohjausta ja toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä. Lisäksi luotiin systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palveleva tiedonsiirtomalli eri toimijoiden välille.

Oikeus osata mallit ja materiaalit(siirryt toiseen palveluun)

Oikeus osata Pitävää ohjausta -verkosto(siirryt toiseen palveluun)

Opinto-ohjauksen kehittäminen ja laadun parantaminen / Utveckla och förbättra kvaliteten på studiehandledningen

TASSU-verkostohankkeessa on kehitetty monialaisesti opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke on toteutettu suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.

TASSU-nätverksprojektet har multiprofessionellt utvecklat övergångsfaser mellan studier, vägar för studiehandledning och färdigheter för vidare studier samt aktiviteter som stöder karriärvägledning. Projektet har genomförts i samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningsanordnare.

TASSU – Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen(siirryt toiseen palveluun)