Siirry sisältöön

VALO-verkostohanke

Valo verkostohanke logo

VALO – valtakunnallista laatua ohjaukseen ja vaikuttavaa verkostotyötä

VALO on yksi neljästä valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta, joka on toteuttanut Oikeus osata –ohjelmaa vuosina 2020-2022 ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi.

VALO-hanke on koordinoinut laajaa (10 verkostohanketta ja 82 osatoteuttajaa) ohjauksen kehittämisen ja laadun parantamisen kokonaisuutta. Kehittämisen kohteina ovat olleet siirtymä- ja nivelvaiheet, hakeutumisvaihe, opintojen aikainen ohjaus, uraohjaus ja ohjaus opintojen päättyessä, vaativan erityisen tuen ohjaus ja hyvän ohjauksen kriteerit. Suomen- ja ruotsinkielisissä paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa on edustettuina ammatillisia oppilaitoksia, erityisoppilaitoksia, opistoja ja säätiöitä.

Tärkeä tuki VALO-verkostolle ja Hyvän ohjauksen kriteeristön uudistustyöhön on ollut Round Table -asiantuntijaryhmä. Ryhmä koostui koulutuksen järjestäjien edustajista, ohjausalan tutkimuksen asiantuntijoista sekä opiskelijajärjestön että työelämäjärjestöjen edustajista.

Kehittämistyön tuloksia – paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia

Verkostohankkeiden tuloksina on syntynyt valtakunnallisia mallinnuksia kuten vaativan erityisen tuen ohjaus sekä esitys urasuunnitelman tietosisällöstä. Hankeverkosto on ollut toteuttamassa Hyvän ohjauksen kriteerien uudistusprosessia Opetushallituksen linjausten mukaan.

Hankkeissa on laadittu opintopolkumalleja sekä suomen- ja ruotsinkielisiä ohjauksen tukimateriaaleja hakeutumis- ja siirtymisvaiheisiin. Siirtymävaiheisiin on kehitetty sähköisen tiedonsiirron malleja, ohjauksessa käytettävää digitaalista teknologiaa (sovellukset, chatbotit, virtuaaliympäristöt), edistetty opinnollistamista ja parannettu asuntolaohjausta.

Opiskelijan saaman ohjauksen laatua parantavina tuloksina voidaan nostaa esiin lukuisat materiaalit kuten oppaat, käsikirjat, videot, blogit, ohjauskortit, työkirjat sekä ratkaisut OPVA-opintojen pajatoimintaan ja opiskelijalähtöisen oppimisen edellytyksiin. Hyviä tuloksia ovat opiskelijavaikuttamisen lisääminen, tutortoiminnan kehittäminen, vertaisohjauksen ja ryhmäohjauksen mallien toimeenpanon tukeminen osallistavasti, satelliittikoulut, henkilöstön ohjausosaamisen lisääminen, jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen, alumnitoiminta, kaksikieliset portaalit ja digitaaliset osaamismerkit. Saaduilla tuloksilla vaikutetaan opintoihin kiinnittymiseen, pudokkuuden vähentämiseen ja siten myös koulutuksen laatuun.

Avointa, vuorovaikutteista ja voimaannuttavaa

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen verkostotyö on ollut monipuolista: säännöllisiä tapaamisia VALO-salongeissa, kehittämistä ja kokemusten jakamista oppi- ja lukusaleissa sekä webinaareja. Verkostot rakentuivat ja toimivat pääasiassa Teams-ympäristössä kahden vuoden ajan.

Vaikuttavuusarviointi

Owalgroup toteutti keväällä 2022 vaikuttavuusarvioinnin Oikeus osata -ohjelmasta. Arvioinnissa selvitettiin verkostoyhteistyön merkitystä ja lisäarvoa kehittämistyölle.

Vastausten perusteella VALO:ssa tehty verkostoyhteistyö on ollut merkityksellistä ja tuonut lisäarvoa opinto-ohjauksen kehittämiseen ja ohjauksen laadun parantamiseen. Verkostoyhteistyö on mahdollistanut sparrauksen, vertaistuen sekä kokemusten, ajatusten ja tiedon vaihtoa. Verkostotyö on antanut kehittämiselle laajemman viitekehyksen, on vältetty päällekkäistä kehittämistyötä ja se on tukenut erityisesti pienten koulutuksen järjestäjien toimintaa. Hyötyjä kuvattiin sekä yleisellä tasolla että kehittämistyön teemojen kautta – on lisätty tietoutta, vahvistettu verkostoja ja alueellinen ohjausyhteistyö on saanut uutta virtaa.

Ohessa vaikuttavuusarvioinnin raportti.

Oikeus Osata -arviointi (pdf)

Lisätietoja:

Tiina Kallio, projektipäällikkö VALO-koordinaatiohanke / WinNova
Tamara Palmros-Aalto, projektitoimija VALO-koordinaatiohanke / WinNova
etunimi.sukunimi@winnova.fi