Siirry sisältöön

Kuulumisia kentältä

Syyskuu 2023

Hyvinvointi luodaan yhdessä

”Väsyttää, en osaa, ei kiinnosta, ei kannata, korona ja sota.”

”Hankkeita, uudistuksia, kiire, Wilma, Moodle, sähköpostit, tekstiviestit, Whatsapp -viestit, palaverit, webinaarit, jatkuva oppiminen, kehittäminen, opettaminen, verkostot.”

Opiskelijoilla on lukemattomia syitä siihen, miksi koulunkäynti ei suju.

Oppilaitosten henkilöstöllä on lukemattomia syitä, miksi arjen pyörittäminen vie voimat.

Jaksamisen ja oppimisen tueksi ja avuksi on luotu opiskeluhuolto, jossa hyvinvointia tulisi luoda yhteisöllisesti ja yhdessä, jotta pystyisimme tukemaan opiskelijan jaksamista kaiken muutoksen keskellä.

Mutta miten luoda yhteisöllisyyttä aikana, jolloin vakaan pohjavirran löytäminen on yhä vaikeampaa? Henkilöstö vaihtuu, oppilaitoksia yhdistetään, etäopetusta kehitetään, hyvinvointialueiden järjestelmät luodaan. Ollaan, eletään ja opitaan läsnä ja etänä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, omaa polkua kulkien, yhä enemmän yksin. Kuhunkin tarpeeseen nimetyn palveluverkoston virkailijaa etsien. Miten tähän aikaan enää mahtuu käsite yhteisöllisyys?

Meillä on psykologeja, kuraattoreita, terveydenhoitajia, opettajia, erityisopettajia ja opinto-ohjaajia. Rehtoreita, opintosihteereitä sekä keittiöhenkilökuntaa. Kaikki he toimivat opiskelijan parhaaksi, yrittäen tukea opiskelijaa oppimaan, jaksamaan etenemään elämässään eteenpäin.

Kaikki voivat toimia tahollaan ja verkostokin kannattelee, mutta silti esitämme kukin tahollamme kysymyksiä: Meneekö asiat oikeaan suuntaan? Onko tuki oikea-aikaista tai oikeanlaista?

Mistä saisimme vielä vahvistusta sille, että olisimme yhdessä menossa eteenpäin kohti jotakin parempaa, joka auttaa? Siihenhän patistaa meitä myös uusi hallitusohjelma. Mistä vielä eväitä siihen, että keskeyttämiset vähenisivät, opiskelijat valmistuisivat, työllistyisivät ja voisivat paremmin? Miksi tämä jo luotu järjestelmä ei riitä?

Ja ennen kaikkea: Miten luoda tavoitteet ja menetelmät sille, miten yhteinen opiskeluhuoltotyö toimisi vielä enemmän yhdessä luotuja tavoitteita kohti?

Lähdimme Rovala-Opistossa yhdessä opiskeluhuollon psykologin kanssa ratkomaan näitä kysymyksiä aikana, jolloin psykologeja on oppilaitoksissa todella vähän. Opiskeluhuollon psykologin oli tässä ajassa mahdotonta ottaa vastaan sitä määrää opiskelijoita, joilla olisi ollut tarve saada hänen apuaan. Mietimme, voisivatko opettajat arjessaan jotenkin lisätä opiskelijoiden hyvinvointitaitoja? Tärkeänä reunaehtona oli, että opettajien käyttämät keinot tulee olla heidän perustehtävänsä mukaisia. Opettajat eivät ryhtyisi paikkaamaan psykologiresurssin vajetta.

Opettajat eivät voi tehdä psykologin töitä, mutta psykologi halusi antaa välineitä opettajille arjen työtilanteisiin. Sen vuoksi pidettiin opettajille työpajoja psykologisen joustavuuden taidoista, joita voisi viedä opetustyön arkeen. Psykologin työkalupakista löytyi keinoja pilkkoa ongelmia niin pieniksi ja konkreettisiksi, jotta voitiin tunnistaa, miten oppilaitoksen henkilökunnan toiminnalla voisi käytännössä ongelmienratkaisuun vaikuttaa. Opettajien ja psykologin yhteistyönä psykologian termit ja käsitteet käännettiin opetusarjelle sopivampaan muotoon.

Lähdimme toteuttamaan psykologi-opettaja -yhteistyönä työpajoja, joissa opiskelijoiden kanssa käsittelimme mm. psykologisen joustavuuden taitoja ja teimme valintapistetyöskentelyä. Lähtökohtana meillä oli kysymys: Miten vähentää opiskelijoiden poissaoloja? Testasimme, oliko näistä taidoista apua tämän haasteen kohdalla. Opimme, että työskentelyn tulee olla konkreettista pohdintaa ja tekemistä, työskentelyä yksin ja pienissä ryhmissä.

Opiskelijoiden kanssa työskentelyn jälkeen määrittelimme henkilöstökokouksessa yhteiset tavoitteet sille, mitkä ovat oppimisen tavoitteet meidän oppilaitoksessa. Tunnistimme tärkeimmiksi opiskelutaidoiksi vuorovaikutuksen ja yhdessä toimimisen taidot, elämänhallinnan taidot, oppimisen taidot sekä motivaatio ja merkityksen tunnistamisen taidot.

Kun olimme määritelleet omat oppimisen tavoitteemme, laadimme osana opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisen hanketyötä Rovala-Opiston hyvinvoinnin vuosikellon, johon yhteiset tavoitteet kirjattiin ja ajoitettiin.

Suunnittelimme yhteisöllisiä menetelmiä sille, mitkä asiat, tapahtumat ja tilaisuudet voisivat tukea tavoitteisiin pääsyä. Liitimme myös opiskelijakunnan toiminnan osaksi vuosikelloamme.

Näiden työskentelysessioiden välillä kokoontui opiskeluhuoltoryhmä. Siellä tarkastelimme kunkin vaiheen tuloksia ja mietimme, miten jatkamme työskentelyä eteenpäin. Kun meillä on oma hyvinvoinnin vuosikello, opiskeluhuoltoryhmä toimii osana sitä ja olipa henkilöstöresurssi tai vaihtuvuus opiskeluhuoltoryhmän henkilöstössä mikä tahansa, työntekijä hyppää mukaan prosessiin, joka on määritelty ja jonka tuloksellisuutta arvioidaan opiskeluhuoltoryhmän kokouksissa säännöllisesti. Täten hyvinvointia luodaan jatkumona ja yhdessä riippumatta siitä, tapahtuuko opiskeluhuollon henkilöstössä vaihtuvuutta.

Tänä lukuvuonna testaamme hyvinvoinnin vuosikelloamme, ja toivomme että nämä toimenpiteet veisivät meitä taas jotakin uutta kohti ja saisimme vastauksia edes johonkin niistä kysymyksistä, jotka meitä arjessa ahdistavat: mitkä ovat oikeita ja oikea-aikaisia keinoja sille, että opiskelijat oppisivat, voisivat hyvin ja valmistuisivat ammatteihin ja pystyisivät elämään hyvää elämää.

Sari Laatikainen
Ammatillisen koulutuksen vastaava opettaja
Rovala-Opisto


Rovala-Opisto on mukana Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus(siirryt toiseen palveluun) -kehittämishankkeessa yhdessä neljäntoista muun ammatillista koulutusta järjestävän kansanopiston kanssa. Hankkeessa edistetään opiskelijoiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyvinvointijohtamista oppilaitosyhteisöissä. Hanke on osa valtakunnallista Välitä -hankeverkostoa, jossa vahvistetaan eri hankkeiden yhteistyönä sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta.

Tutustu Rovala-Opistossa kehitettyyn Hyvinvoinnin vuosikelloon(siirryt toiseen palveluun). Lisätietoja hankkeen kehittämistyöstä ja vuosikellon hyödyntämisestä opetustyössä: koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi.


Elokuu 2023

Välittävät ja vastuulliset ammatillisen koulutuksen verkostot

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat asemoituneet tärkeiksi tavoitteiksi ammatillisen koulutuksen kentällä. OPH edistää kehittämisrahoituksella sosiaalisesti vastuullista ammatillista koulutusta, ja vuoden 2023 alkupuolella yhdeksän kehittämishanketta on startannut toimintansa eri puolilla Suomea osallistaen kehittämisverkostoihin n. 75 oppilaitosta. Välitä! – Visa omtanke! on valtakunnallinen vertaiskehittämisen yhteisö, jonka tarkoituksena on koota yhteen sosiaalista vastuullisuutta kehittävät hankkeet ja mahdollistaa yhteiskehittäminen ja kokemusten jakaminen etä- ja lähitapaamisia sekä digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Mitä sitten on sosiaalisesti vastuullinen ammatillinen koulutus? Kehittämisen teemat kertovat tarinaansa siitä, mihin ammatillisten oppilaitosten arjessa pureudutaan: opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, arjenhallinta ja hyvinvointijohtaminen. Teemat ovat laajoja ja ne konkretisoituva arjessa ja kehittämishankkeissa eri tavoin, esimerkkeinä opiskelijakunta- ja tutortoiminta, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen, mielen hyvinvointi, asuntolatoiminnan kehittäminen ja hyvinvointijohtamisen vuosikello.

Teemat ja arjen toimenpiteet voivat yhdeksällä valtakunnallisella tai alueellisella hankeverkostolla olla hyvin erilaisia tai samansuuntaisia. Välitä!-koordinaatiohankkeen tehtävänä on mahdollistaa alueellisten ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden verkostoituminen, vertaiskehittäminen sekä yhteinen viestintä parhaista toimintatavoista. Tähän pyritään mm. verkostohankkeiden projektipäälliköiden säännöllisillä tapaamisilla, Välitä!-nettisivustolla sekä Kuulumisia kentältä -blogilla, kaikille kehittämistoimijoille avoimilla teematapaamisilla ja OPH:n kanssa yhteistyössä toteutettavilla tapahtumilla. Välitä!-verkoston toiminta on startannut kevään 2023 aikana kick off -tapahtumalla ja one-to-one-keskusteluilla, joiden pohjalta on tehty tarveanalyysia ja toiminnan suunnittelua.

Tämän Kuulumisia kentältä -blogin tavoitteena on toimia yhdeksän valtakunnallisen ja alueellisen hankeverkoston yhtenä äänitorvena. Blogista voi kuukausittain lukea yhden hankeverkoston ajankohtaisia kuulumisia, tuloksia, tunnelmia. Lisäksi pyrimme uutisoimaan myös hankeverkoston ajankohtaisista tapahtumista ja päivän polttavista uutisista. Osallistuminen, yhteisöllisyys, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi ovat vastuullisuuden viestit, joita ja joista välitämme!

Kirjoittajat: Mirva Julkunen ja Jonna Malmivuori, WinNova, Välitä!-koordinaatiohanke

Sammandrag på svenska av Harriet Bystedt:

Nätverk inom yrkesutbildningen som visar omtanke och tar ansvar

UBS främjar en utveckling av yrkesutbildningens sociala hållbarhet via finansiering av nio utvecklingsprojekt runtomkring i Finland. Utvecklingsarbetet har inletts våren 2023 och ca 75 utbildningsanordnare deltar. Välitä! – Visa omtanke! är ett nationellt nätverk för utveckling tillsammans, där avsikten är att sammanföra utvecklingsprojekt kring social hållbarhet samt att möjliggöra kollegial utveckling och dela erfarenheter via när- och distans träffar samt via digitala plattformer.

En socialt hållbar yrkesutbildning jobbar med teman såsom studerandes möjligheter att delta och påverka, jämlikhet och likabehandling, hantering av vardagen och ledning av välbefinnande. avses. Detta är breda teman som konkretiseras i vardagen exempelvis via studerandekår- och tutorverksamhet, förebyggande av mobbning och trakasserier, välmående, utveckling av internatsverksamheten samt årsklocka för ledning av välbefinnande.

Visa omsorg! koordineringsprojektets uppgift är att möjliggöra regionalt och nationellt nätverkande, kollegial utveckling samt gemensam kommunikation kring goda modeller.

Målet med denna blogg är att fungera som en förenande röst för nio regonala och nationella nätverk. I bloggen kan du månatligen läsa om aktualiteter, resultat och stämningen från ett av projektnätverken. Dessutom strävar vi efter att här också informera om nätverkets aktuella händelser och nyheter. Vi visar omtanke och förmedlar delaktighet, samhörighet, jämlikhet, likabehandling och välmående.

Skrivet av Mirva Julkunen och Jonna Malmivuori, WinNova, Välitä!-Visa omtanke! koorderingsprojektet

Välitä! – Visa omtanke! etusivulle / till förstasidan