Siirry sisältöön

Välitä! – Visa omtanke!

Välitä! on valtakunnallinen koordinaatiohanke ja vertaiskehittämisen yhteisö, joka kokoaa yhdeksän alueellista ja valtakunnallista sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta kehittävää hanketta yhteen. Yhteistyö tapahtuu etä- ja lähitapaamisten ja digitaalisten alustojen kautta vertaiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteina on:

 • luoda vertaiskehittämistä edistävä vertaisverkosto ja tukirakenne
 • toimia välittäjänä OPH:n suuntaan ja luoda yhteistyöfoorumeita OPH:n ja verkostohankkeiden kohtaannuttamiseen
 • tiedottaa ja levittää verkostohankkeiden hyviä käytäntöjä ja tukea verkostohankkeiden levittämis-, juurruttamis- ja vaikuttamistyötä
 • lisätä tulosten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Koordinaatiohanketta ja verkostohankkeita rahoittaa OPH. Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus rahoitusohjelman ja verkoston tavoitteena on edistää ammatillisten oppilaitosten sosiaalisesti vastuullista toimintaa lisäämällä puhetta ja tietoisuutta sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Verkoston keskeiset kehittämisteemat (lisätietoa Koordinaatio-valikosta):

 1. Osallistaminen ja vaikuttaminen
 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 3. Arjenhallinta
 4. Hyvinvointijohtaminen

Visa omtanke! är ett nationellt koordineringsprojekt och ett nätverk för kollegial delning. Nätverket består av nio regionala och nationella projekt inom programmet socialt hållbar yrkesutbildning. Samarbetet sker via distans- och närträffar samt via digitala plattformer och nyttjar metoder för kollegial utveckling. Målen är att

 • Skapa ett nätverk och stöd som främjar kollegial utveckling
 • Fungerar som en kanal till UBS och skapar forum för samarbete mellan UBS och nätverksprojekten
 • Informera om och sprida goda modeller samt stöda nätverkprojekten i detta
 • Öka resultatens synlighet och effekter

UBS finansierar koordinerings- och nätverksprojekten. Programmet för socialt hållbar yrkesutbilnding har som mål att främja läroanstalternas sociala ansvar genom att öka diskussionen och kunskapen om socialt ansvar.

Centrala utvecklingsteman för nätverket är (mer infomation under menyn koordinering):

 1. Deltagande och påverkan
 2. Likabehandling och jämlikhet
 3. Hantera vardagen
 4. Ledning av välbefinnandet

Tapahtumat #Välitä #VisaOmtanke