Siirry sisältöön

Välitä!-verkosto

Delaktig och välmående tillsammans

Projektet har fyra delmål:

  • Stärkandet av de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan
  • Stödjandet av välbefinnandet i läroanstaltsgemenskapen för att främja likabehandling och jämlikhet
  • Stärkandet av de studerandes färdigheter att hantera vardagen
  • Utveckling av ledningen av välbefinnandet

I projektet jobbar vi för en socialt hållbar yrkesutbildning med fokus på studerandes välmående och delaktighet. Därför kommer parterna i projektet tillsammans satsa på verksamhet i studerandekårerna. Vi kommer också att sprida information och ordna verksamhet för att visa vad kommunen och tredjesektorn erbjuder för stöd lokalt. Vi försöker höja studerandes välmående och samhörighet genom aktiverande gemenskap. Med projektet vill vi skapa en tryggare och mera trivsam läromiljö för alla.

Koordinator: Axxell Utbildning Ab
Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: Fanni Sundell, fanni.sundell(at)axxell.fi

Samarbetsparter:
Folkhälsan Utbildning Ab
Optima samkommun
Prakticum
Yrkesakademin i Österbotten

Mer information(siirryt toiseen palveluun)

Hymy

Opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehitetään kumppanioppilaitoksissa eri menetelmiä ja malleja hyödyntäen. Tavoitteena on kokeilla, mallintaa ja juurruttaa uutta toimintaa osaksi oppilaitosten arkea. Verkoston yhteiset toimenpiteet tehostavat työtä. Keskiössä ovat opiskelijat ja oppiminen. Opiskelijat osallistuvat kehittämiseen ja kokeiluihin. Hankkeen aikana kehitetty toiminta kiinnitetään osaksi organisaatioiden strategioiden mukaista arkea.

SAKU ry vastaa Kiinni strategiaan -mallin mukaan yhteisestä kehittämis- ja juurruttamisprosessista. Verkosto kohtaa avainkohtaamisissa sekä toiminnan tukena on solutoiminta. Teemasoluissa kehitetään ja mallinnetaan uutta toimintaa. Vierailuohjelman avulla vahvistetaan tiedon avointa virtaamista verkostossa. Kehitettyjä malleja levitetään muille verkostoille ja oppilaitoksille hyödyntäen SAKU ry:n viestintäkanavia. Tuloksena opiskelijoiden hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osallisuus toteutuu kestävästi.

Koordinaattori: SAKU ry
Yhteystiedot: SAKU ry, Maria Käkelä, maria.kakela(at)sakury.net

Kumppanit:
Ahlmanin koulun Säätiö 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 
Jyväskylän Talouskouluyhdistys Ry 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Raision seudun koulutuskuntayhtymä 
SASKY koulutuskuntayhtymä 
Savon koulutuskuntayhtymä 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
Varalan säätiö 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan torjua arjenhallintaan, mielenterveyteen sekä sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita, joita korona-aika on osaltaan lisännyt. Hankkeessa näitä tavoitteita toteutetaan muun muassa kehittämällä asuntolatoimintaa, luomalla kohtaavan toiminnan malli, parantamalla oppimisen saavutettavuutta, kehittämällä muualla opiskelevien ohjausta (koso ja opso), edelleen kehittämällä tutortoimintaa sekä eri tasoista opiskelijavaikuttamista ja lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimilla pyritään lisäämään kattavasti koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä lisäämään näin osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Koordinaattori: Koulutuskeskus Brahe
Yhteystiedot: Koulutuskeskus Brahe, Kirsi Autio kirsi.autio(at)brahe.fi ja Piritta Maarala piritta.maarala(at)brahe.fi

Kumppanit:
Harjun oppimiskeskus Oy
Hevosopisto Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Koulutuskeskus Salpaus
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen tulokset ja toimintamallit kootaan hankkeen aikana Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta(siirryt toiseen palveluun).

Seuraa kehittämistyötä hankkeen sivustolta(siirryt toiseen palveluun) ja sosiaalisessa mediassa #kansanopistossavoidaanhyvin.

Koordinaattori: Suomen Kansanopistoyhdistys
Yhteystiedot: Suomen Kansanopistoyhdistys, Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Kumppanit:
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Haapaveden Opisto
Itä-Karjalan kansanopisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kalajoen Kristillinen Opisto
Kankaanpään opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Paasikivi-Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjois-Savon opisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovala-Opisto
STEP-koulutus
Suomen Nuoriso-opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto

Ketterä Kaakko

Ketterä Kaakko-hankkeessa kehitetään oppijoiden vaikutusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa. Etäosallistumiskäytäntöjä ja digitaalisia vaikutuskanavia kehittämällä edistetään yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista oppilaitoksissa. Tutoropiskelijoille tarjotaan mahdollisuus erikoistumiseen ja kehitetään heidän koulutustaan. Kehitetään opiskelijakunta- ja tutortoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen välineitä, joilla tunnistetaan tutkinnon osaa pienempiä suorituksia. Kehitetään ja pilotoidaan ammatillisiin opintoihin integroituja valmennuksellisia toimenpiteitä, joilla tuetaan oppijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, tulevaisuusorientaatiota ja kokemusta minäpystyvyydestä. Jaetaan ja hyödynnetään hankekumppaneiden hyviä käytänteitä.

Koordinaattori: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI
Yhteystiedot: EKAMI, Susanna Eerola, susanna.eerola(at)ekami.fi

Kumppanit:
Saimaan ammattiopisto Sampo (Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä)
Kouvolan ammattiopisto Oy Eduko

Opiskelijan äänellä – Kohti sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta

Hankkeen 17 koulutuksen järjestäjää kehittävät uudenlaisia ja innovatiivisia malleja opiskelijoiden osallisuuden, osaamisidentiteetin, toimintakyvyn ja arjentaitojen vahvistamiseen. Lisäksi kehitämme erilaisiin oppimisympäristöihin osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, hyvinvointityön osaamista ja toimintakulttuurin johtamista.

Verkostohankkeen kehittämistyö vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja osallistumista sekä henkilöstön osaamista yhteiskehittämisen, koulutuskokonaisuuksien sekä tiiviin ja toiminnallisen verkostoyhteistyön avulla.

Hankkeen tuloksena hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ja toimintakyky vahvistuvat opiskelijan arjessa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vahvistuu.

Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Yhteystiedot: SDO Oy, Kaisa Nurkkala, kaisa.nurkkala(at)sdo.fi

Kumppanit:
Helsinki Business College Oy
Järviseudun ammatti-instituutti JAMI
Kiipulan ammattiopisto
Kpedu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Ammattiopisto Live
Ammattiopisto Luovi
Mercuria kauppaoppilaitos
Prakticum Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Riveria Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Spesia Oy
Sykli Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Taitotalo
Turun kristillinen opisto
Tampereen seudun ammattiopisto
Vaasan kaupunki/ Vamia
Yrkesakademin i Österbotten

Sosiaalisesti kestävä Amis

Hanke vahvistaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivien isojen koulutuksen järjestäjien toiminnallisia prosesseja ja toimintaa sosiaalisena kokonaisuutena. Hanke vahvistaa kaikkien opiskelijoiden äänen kuulumista, vaikutusmahdollisuuksia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia yhdenvertaisesti oppilaitoksissa.

Hanke mallintaa erilaisia toimintaprosesseja ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja turvallisempien, tasa-arvoisempien ja yhdenvertaisempien oppilaitosyhteisöjen edistämiseksi.

Hanke tunnistaa erilaisia arjenhallinta-, opiskelu- ja työelämätaitojen sisältöjä jo olevista opinnoista ja vahvistaa niistä saamaa hyötyä opiskelijoille erilaisin menetelmin. Hanke vahvistaa matalan kynnyksen yhteisöllisen tuen ja ohjauksen toimintamenetelmiä ja -ympäristöjä oppilaitoksissa.

Lisätiedot hankkeen sivustolta(siirryt toiseen palveluun).

Koordinaattori: Helsingin kaupnuki, Stadin Ammattiopisto
Yhteystiedot: Stadin AO, Katriina Turunen, katriina.turunen(at)edu.hel.fi

Kumppanit:
Careeria
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Vantaan ammattiopisto Varia
Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksia

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus 

Hanketoimijoiden yhteisenä toimintana on hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Kehittämistyöllä tuetaan ja vahvistetaan oppilaitosten roolia aktiivisina kulttuurisen muutoksen edistäjinä kohti kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaa integroituen oppilaitosten laajempiin strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja VASKI-hankkeen kehittämistyöhön.

Sataedu ja WinNova edistävät opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamista kehittäen ja pilotoiden uusia, toiminnallisempia osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan käytäntöjä huomioiden myös yhteisöllisen työskentelyn mahdollistavat digitaaliset ratkaisut. WinNova edistää oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukemista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi lisäten opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista mielen hyvinvoinnin -teemoista. Samalla käydään vuoropuhelua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteistä. Sataedu vahvistaa opiskelijoiden arjenhallintataitoja pilotoiden 3. sektorin järjestöyhteistyötä.

Koordinaattori: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
Yhteystiedot: WinNova, Marko Sookari, marko.sookari(at)winnova.fi

Kumppanit:
Kankaanpään opisto
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Yhdessä!

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on osallistaa ja tukea opiskelijoita eri toimintamuodoilla. Hankkeessa vahvistetaan tutor- ja oppilaskuntatoimintaa ja vahvistetaan tulevaisuustaitoja ja tulevaisuuden työelämätaitoja.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on pedagogisen hyvinvoinnin ja konsultoivan työotteen toimintamallien lisääminen.

Hankkeessa opiskelijat osallistuvat vahvasti visuaalisten ja auditiivisten mediasisältöjen tuottamiseen yhdessä opettajien kanssa. Hankkeen opiskelijalähtöisyys varmistetaan viestimällä opiskelijoille tavoitteet selkeästi ja aktiivisella vuoropuhelulla. Hankkeen verkosto on motivoitunut ja omaa monipuolista osaamista.

Hanke tuottaa välineitä hyvinvointijohtamiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon selvittämisen ja seurannan ajantasaisten työkalujen kehittämisen ja systemaattisen käytön suunnittelu kautta.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy käytännössä kokeiltuja ja kaikille jaettavia toimintamalleja ja materiaaleja huomioiden kestävyys ja vihreä siirtymä.

Koordinaattori: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
Yhteystiedot: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Raija Salo, raija.salo(at)lhkk.fi

Kumppanit:
Hyria koulutus Oy 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 
Perho Liiketalousopisto Oy