Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: TUVA-koulutuksen lehtori Piritta Auerlehto

Punapuseroinen nainen istuu tietokoneen takana. Naisella on puolipitkät, kiharahkot tummat hiukset. Työpöydällä on kynäteline, juomapullo ja kyltti, jossa lukee TUVA. Naisella on Cittari hoitaa -paperikassi päässään. Taustalla näkyy ilmoitustaulu.

Vuoden 2023 aikana WinNovan www-​​​​​​​​​​​​​sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on TUVA-koulutuksen lehtori Piritta Auerlehto Raumalta.

TUVA-koulutuksen lehtori Piritta Auerlehdolle parasta työssä ovat opiskelijat

Piritta Auerlehto tuli WinNovaan ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opettajaksi. VALMA-koulutusten päättyessä Piritta jatkoi opettajana TUVAssa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus). Elokuussa käynnistyi toinen TUVA-lukuvuosi. Hänet tapaakin useimmiten Rauman Satamakadulla TUVA-luokasta.

Oma nykyinen työnkuva ja mitä omassa tiimissäsi puuhaillaan?

Toimin TUVA-vastuuopettajana. Erityisosaamiseni on opiskelijoiden läsnä oleva kohtaaminen, jossa erityispedagogiikan ja NEPSY-valmentajan menetelmin lähestytään opiskelijoiden vahvuuksien, voimavarojen ja minäpystyvyyden vahvistamista oman opiskelun ja elämänhallinnan etsimisen polulla.

Tiimissäni suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia polkuja TUVA-opiskelijoille. Tiimin toiminta voi tukea, auttaa ja kehittää arjen tekemistä ja toimintaa monin eri tavoin riippuen tiimin tarkoituksesta ja tavoitteista. Yhteistyö tiimin kanssa voi siis olla merkittävä voimavara arjen toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi, kunhan tiimin dynamiikka on terve, ja jäsenet toimivat yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Kaiken kaikkiaan tiimin toiminta voi tukea arjen tekemistä ja toimintaa tarjoamalla tehokkaampaa yhteistyötä, lisäämällä osaamista ja resursseja, tarjoamalla tukea ja mahdollisuuksia kehittymiseen sekä helpottamalla päätöksentekoa ja ongelmien ratkaisemista.

On kuitenkin tärkeää, että tiimi toimii saumattomasti ja että sen jäsenet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Hyvin toimiva tiimi voi tehdä arjesta sujuvampaa ja tuottavampaa sekä auttaa jäseniään saavuttamaan tavoitteitaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiimi voi kehittää arjen toimintaa vain silloin, kun sen toiminta on hyvin organisoitua, ja jäsenet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Yhteistyö ja avoin kommunikaatio ovat avainasemassa tiimin tehokkaassa toiminnassa ja arjen kehittämisessä.

Työssä motivoivimmat asiat, jotka auttavat jaksamaan päivästä toiseen?

Opettajan työ on haastavaa, mutta samalla erittäin palkitsevaa. Parasta työssäni ovat opiskelijat. Jokainen heistä on yksilö, joka tulee yhteiseen luokkahuoneeseemme, omine vahvuuksineen ja haasteineen. Aina polku ei ole tasainen ja yhdessä sen kulkeminen ja tielle asetettujen esteiden voittaminen yhdessä on motivoivaa.

Lisäksi motivoivimmat asiat, jotka auttavat jaksamaan päivästä toiseen ovat muun muassa opiskelijoiden kiinnostus ja innostus. Silloin kun opiskelijat ovat kiinnostuneita ja innostuneita oppimisesta, opettajan työ on motivoivampaa. Opettajana tehtäväni on pyrkiä herättämään innostusta aiheisiin ja oppimiseen. Opiskelijoiden onnistumiset, omien haasteiden voittaminen ja opetuksen positiiviset vaikutukset opiskelijaan tuottavat iloa sekä motivoivat minua opettajana. Se, miten onnistuneista tapahtumista näkee opiskelijan, joka on ylpeä itsestään ja saavutuksestaan.  Saavutus voi olla se, että on rohkeasti kohdannut itselle vaikean tilanteen ja selvinnyt siitä opettajan ja muun ryhmän tuella.

Opiskelijoilta saatu positiivinen palaute on voimakas motivaattori. Lisäksi erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisstrategioiden kokeileminen tuo mielenkiintoa ja motivaatiota työhön. Yksikin nuoreen uskova aikuinen hänen rinnallaan riittää, jos nuoreen uskovia aikuisia on monta mitä voidaankaan saavuttaa.  

Opettajan tehtävänä on myös tukea opiskelijan oppimista – Mitä tämä käytännössä tarkoittaa omassa työssäsi?

Opettajana tehtäväni on tukea opiskelijoiden oppimista monin eri tavoin. Tämä tarkoittaa, että pyrin luomaan oppimisympäristön ja tarjoamaan opetuksen, joka auttaa oppilaita omaksumaan uutta tietoa, kehittämään taitojaan ja saavuttamaan oppimistavoitteensa.

Asioita, joilla pyrin vaikuttamaan opiskelijoiden oppimiseen ovat mm. opetussuunnitelman suunnittelu, jossa laadin opetussuunnitelman. Se sisältää oppimistavoitteet, sisällöt ja opetusmenetelmät. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata opiskelijoiden oppimista ja varmistaa, että opetus on rakenteellista ja tavoitteellista. Opetusmenetelmien valinalla tuen oppimista niin, että valitsen sopivat opetusmenetelmät, jotka ottavat huomioon opiskelijoiden tarpeet ja oppimistyylit. Tämä voi sisältää luentoja, keskusteluja, ryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia ja monia muita pedagogisia lähestymistapoja. Yhtenä tärkeimpänä menetelmänä oppimiseen on motivaation ylläpitäminen, tarjoamalla innostavaa ja kiinnostavaa opetusta. Tämä voi sisältää mielenkiintoisten aiheiden valitsemista, kannustavaa palautetta ja positiivista ilmapiiriä luokkahuoneessa.

Opiskelijoiden oppimista tuen individuaalisella tuella, jossa pyrin tunnistamaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tarjoamaan tarvittaessa lisätukea ja ohjausta. Tämä voi koskea esimerkiksi oppimisvaikeuksien huomioimista tai lisäharjoituksia niille, jotka tarvitsevat lisää harjoittelua. Opiskelijoiden oppimista tukee arviointi ja palauteen antaminen, opettajana tehtäväni on seurata opiskelijoiden edistymistä ja antaa säännöllistä palautetta heidän suorituksistaan. Tämä auttaa opiskelijoita ymmärtämään vahvuutensa ja heikkoutensa sekä parantamaan oppimistuloksiaan.

Oppimista tukee myös ohjaaminen ja neuvonta. Opettajana toimin opiskelijoiden ohjaajana, auttaen heitä uravalinnoissa, opintojen suunnittelussa ja muiden tärkeiden päätösten tekemisessä. Yhtenä tärkeimpinä oppimista tukevina asioina ovat turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen. Opettajana luon luokkahuoneessa turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa opiskelijat tuntevat olonsa hyväksytyiksi ja uskaltavat osallistua aktiivisesti oppimisprosessiin. Lisäksi opettajan huomioin elinikäisen oppimisen, jossa kannustan opiskelijoita huomaamaan se, että oppimisympäristöjä ovat kaikki paikat ja oppimista tapahtuu myös oppilaitoksen ulkopuolella koko elämän ajan.

Yhteenvetona voisi sanoa, että opettajana tehtäväni on toimia opetuksen suunnittelijana, ohjaajana ja tukijana, joka auttaa opiskelijoita saavuttamaan oppimistavoitteensa. Opettajan rooli on monipuolinen ja vaativa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden elämään ja tulevaisuuteen.

Mitkä tahot voivat tehdä yhteistyötä opiskelijan tukemiseksi?

Opiskelijan tukemiseksi voi tehdä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Tärkeintä on, että kaikki osapuolet pyrkivät yhteistyöhön opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Jokainen taho oppilaitoksessa on täällä opiskelijoita varten ja yhteistyön tekeminen opiskelijoiden eteen on tärkeää.

Opiskelijoiden tukena oppilaitoksessa on koko henkilökunta, kuten opettajat ja ohjaajat, jotka tarjoavat pedagogista tukea sekä ohjausta. Rajat ylittävä yhteistyö opiskelijan tukemiseksi opinnoissa on ensiarvoisen tärkeää. Vaalia kannattaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta, joka on oppimisen kannalta valtava voimavara ja vahvuus, sillä saavutetaan parhaita oppimisen tuloksia, yhdessä tekemisen voimalla!

Kuraattorit ja psykologit auttavat opiskelijoita ratkaisemaan erilaisia ongelmia, kuten sosiaalisia konflikteja, käyttäytymishaasteita ja perheongelmia. Psykologit voivat auttaa opiskelijoita käsittelemään henkilökohtaisia haasteita, kuten ahdistusta, masennusta ja muita mielenterveyteen liittyviä asioita. Terveydenhoitajat huolehtivat opiskelijoiden terveydellisistä asioista. Opiskelijan huoltajat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. He voivat tarjota tukea kotona ja olla mukana koulun toiminnassa, jotta opiskelija saa tarvitsemaansa tukea sekä koulussa että kotona. Lisäksi oppilaitoksella on oppimisen tukipalveluita, jotka voivat tarjota erityistä tukea oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille, kuten erityisopettajia ja opinto-ohjaajia.

Opiskelijat voivat tukea toisiaan vertaisryhmissä, jotka keskittyvät esimerkiksi opiskeluun, stressinhallintaan tai muihin oppimiseen liittyviin aiheisiin. Lisäksi opiskelijan tukena voi olla paikalliset yhteisöjärjestöt ja hyväntekeväisyysorganisaatiot, jotka tarjoavat erilaisia tukipalveluita. Työelämä ja yritykset tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mentorointia, mikä auttaa heitä hankkimaan arvokasta kokemusta ja näkemään, miten oppimista voidaan soveltaa käytännössä.

Yhteistyö näiden eri tahojen kanssa voi tarjota kokonaisvaltaisen tuen opiskelijoille ja auttaa heitä menestymään koulussa ja elämässä yleisesti. On tärkeää, että kaikki osapuolet toimivat yhdessä opiskelijan hyväksi, rakentamatta muureja eri yksiköiden tai toimijoiden välille luomalla yhteistä ymmärrystä siitä, että oppilaitoksessa kaiken keskiössä on opiskelija.

Kuinka kuvailisit työpäivääsi 7-vuotiaalle?

Kuvittele, että olen kuin seikkailuopas. Sinä olet seikkailija, ja minä autan sinua oppimaan uusia asioita ja taitoja sekä löytämään itsestäsi uusia vahvuuksia. Joka päivä, kun tulet kouluun, minä olen täällä auttamassa sinua matkallasi oppimisen maailmaan.

Minä näytän sinulle kirjoja ja kertomuksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään asioita paremmin. Lisäksi annan sinulle tehtäviä ja pelejä, jotka tekevät oppimisesta hauskempaa. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, minä olen täällä vastaamassa niihin ja auttamassa sinua.

Tärkein tehtäväni on auttaa sinua kasvamaan vahvemmaksi, osaavammaksi ja oppimaan uusia asioita joka päivä. Ja tärkeintä on, että teen sen niin, että sinusta tuntuu mukavalta ja innostuneelta oppimisesta. Olen täällä sinua varten, ja yhdessä voimme tehdä oppimisesta hauskaa ja jännittävää!

Mikä on paras neuvosi, jonka olet koskaan saanut?

Elämääni vahvasti vaikuttanut isoäitini tapasi sanoa: ”Hyväksy elämässäsi ne asiat, joita et voi muuttaa, ja tee kaikkesi muuttaaksesi ne asiat, jotka voit, sillä silloin asioilla on tapana järjestyä.” Itse taas huomaan tarjoavani lasten ja nuorten kanssa heille usein neuvoa: Älä sano “en osaa”, vaan “voin yrittää”.