Siirry sisältöön

Pätevöinnit ja sertifioinnit – PäteWin Oy

Hitsaajien pätevyys- ja menetelmäkokeet kautta Suomen

Teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa käytetään painelaitteita, joiden valmistaminen vaatii vahvaa ammatillista osaamista. PäteWin Oy tarjoaa yrityksille pysyvien liitosten menetelmien ja niitä suorittavien henkilöiden pätevöintiä ja sertifiointia EU:n painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminnan mukaisesti (liite I: 3.1.2).

Pätevöintien ammattilainen

PäteWin Oy:n kokeiden valvontaan hyväksymät ammattilaiset täyttävät kolmannelle osapuolelle asetetut riippumattomuus- ja pätevyysvaatimukset. PäteWin Oy:n henkilökunta katselmoi ja tekee päätökset kaikkien pätevyyksien hyväksynnästä, myös sopimusvalvojien valvomien kokeiden osalta.

Pätevöintilaitoksemme käytössä on mm. hitsauksen menetelmäkokeiden valvonnassa tiedonkeruulaitteet, joiden avulla pystytään rekisteröimään erittäin tarkasti kaikki hitsauksen aikana tapahtuvat muutokset ja näin ne voidaan huomioida myös hitsausmenetelmän hyväksynnässä.  Kaikki hitsausmenetelmien sertifiointiin liittyvien koehitsausten hitsausarvot tallennetaan WeldScanner-laitteistoilla.

Yhteistyö takaa yritykselle, että heidän käyttämänsä menetelmät ja henkilöstönsä ovat pysyvien liitosten menetelmien ja henkilöpätevyyksien osalta pätevöityjä vaativimpiinkin töihin.

PäteWin Oy valvoo pätevöintejä asiakkaiden tarpeiden mukaan Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitiloissa sekä tarvittaessa asiakkaiden tuotantotiloissa. Pätevöintilaitoksella on eri paikkakunnilla sopimusvalvojia, jotka tekevät pätevöintejä, ks. Yhteystiedot paikkakunnittain. Yhteydenotto tapahtuu suoraan kokeen valvojaan.

Sertifiointiperusteena käytettävät standardit

Hitsaajan pätevyyskokeet / henkilösertifiointi

PäteWin sertifioi henkilöitä pysyvien liitosten suorittamiseen Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU ja henkilösertifiointia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 mukaisesti.

Hitsaajan pätevyyskokeissa / henkilösertifioinneissa käytämme seuraavia standardeja:

 • SFS-EN ISO 9606-1 Teräkset
 • SFS-EN ISO 9606-2 Alumiini ja alumiiniseokset
 • SFS-EN ISO 9606-3 Kupari ja kupariseokset
 • SFS-EN ISO 9606-4 Nikkeli ja nikkeliseokset
 • SFS-EN ISO 9606-5 Titaani ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset
 • SFS-EN ISO 14732 Hitsausoperaattorit ja hitsausasettajat
 • SFS-EN 13067 Muovien hitsaus
 • SFS-EN 13585 Kovajuottajien pätevyyskokeet

Betoniterästen hitsauksen henkilösertifioinnissa noudatetaan standardien SFS-EN ISO/IEC 17024 sekä SFS-EN ISO 17660-1 ja -2 vaatimuksia

 • SFS-EN ISO 17660-1 Betoniteräkset, Voimaliitokset
 • SFS-EN ISO 17660-2 Betoniteräkset, Kiinnitysliitokset

Menetelmäkokeet / tuotesertifiointi

PäteWin sertifioi pysyvien liitosten menetelmiä Painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU Liite 1. kohta 3.1.2 ja tuotesertifiointia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 mukaisesti.

Sertifioinnissa käytämme standardeja

 • SFS-EN ISO 15610 Hyväksyntä testatuilla hitsausaineilla
 • SFS-EN ISO 15611 Hyväksyntä aikaisemmalla kokemuksella
 • SFS-EN 15612 Standardihitsausohjeet
 • SFS-EN ISO 15613 Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella
 • SFS-EN ISO 15614-1+A1+A2 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-2 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 2: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-5 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 5: Titaanin ja zirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-6 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 6: Kuparin ja kupariseosten kaari- ja kaasuhitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-7 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 7: Päällehitsaus
 • SFS-EN ISO 14555 Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-8 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn
 • SFS-EN ISO 15614-11 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 11: Elektronisuihku- ja laserhitsaus
 • SFS-EN ISO 15614-14 Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 14: Laser-kaarihybridihitsaus
 • SFS-EN 13134 Juottomenetelmän hyväksyntä

Betoniterästen pysyvien liitosten menetelmien hyväksynnässä noudatetaan standardien SFS-EN ISO/IEC 17020 ja SFS-EN ISO 17660-1 sekä -2 vaatimuksia

 • SFS-EN ISO 17660-1 Betoniteräkset, Voimaliitokset
 • SFS-EN ISO 17660-2 Betoniteräkset, Kiinnitysliitokset

Pätevyyskokeen suorittaminen

Pätevyyskokeen suoritusprosessi

Asiakas voi käyttää valvojien ammattitaitoa hyväkseen, jotta kokeen pätevyysalue kattaa mahdollisimman hyvin tuotannon vaatimukset.

PäteWin Oy:n valtuuttama valvoja:

 • valvoo kokeen suorituksen
 • toimittaa kokeen vaadittuihin testauksiin
 • laatii hitsaajan pätevyystodistuksen
 • toimittaa todistuksen katselmoijalle hyväksyttäväksi
 • toimittaa hyväksytyn todistuksen asiakkaalle

Hitsaajan pätevyyskokeen suorittaja/yritys

Hitsaajan pätevyyskokeeseen tullessa on hyvä olla mukana tulityöhön soveltuva suojapuku (haalarit), turvajalkineet, suojakäsineet ja hitsausmaski. Tarvittaessa näitä on myös saatavissa kokeen suorituspaikasta.

Hitsauskokeiden röntgentarkastukset tehdään pääsääntöisesti hitsauksen jälkeisenä päivänä (Pori, Rauma, Laitila).

Henkilösertifiointistandardin asiakkaille asettama vaatimus

Todistuksen haltija (henkilö tai yritys) on velvollinen soveltamaan pätevyyttä oikein ko. pätevöintistandardin mukaan. Sertifioidun henkilön on allekirjoitettava sopimus, jossa hän sitoutuu toiminaan henkilösertifiointistandardin sääntöjen mukaisesti ja palauttamaan vaadittaessa julkaistu pätevyys-/hyväksyntätodistus. Jos on erityistä syytä epäillä, että todistus ei vastaa standardin vaatimuksia, todistuksen haltijan on keskeytettävä tämän pätevyyden soveltaminen.

Tuotesertifioinnin asiakkaille asettamia vaatimuksia

Sertifiointielimen on tehtävä asiakkaan kanssa sopimus, jossa huomioidaan asiakkaan vastuut.

Asiakkaan on noudatettava vähintään seuraavia vaatimuksia

 • Asiakas täyttää aina sertifiointivaatimukset
 • Asiakas ei esitä sertifioinnista sellaisia väitteitä joita sertifioinnin laajuus ei kata eikä anna harhaanjohtavia tai perusteettomia lausumia sertifioinnistaan
 • Jos asiakas toimittaa sertifiointiasiakirjojen kopioita muille tahoille, asiakirjat on kopioitava kokonaan tai sertifiointiohjelman mukaisesti
 • Asiakas noudattaa sertifiointielimen esittämiä tai sertifiointiohjelmassa esitettyjä vaatimuksia kun se viittaa tuotesertifiointiin viestinnässään, kuten asiakirjoissa, esitteissä tai mainoksissa
 • Asiakas ilmoittaa viipymättä sertifiointielimelle muutoksista jotka voivat vaikuttaa sen mahdollisuuksiin noudattaa sertifiointivaatimuksia (esim. omistajuuden, organisaation ja johdon muutokset, mm. hitsauskoordinoija sekä yhteystietojen ja valmistuspaikkojen muutokset)

Arkistointi ja uudelleenluovutus

PäteWin Oy arkistoi ja säilyttää katselmointiaineiston ja hyväksymiinsä sertifiointeihin liittyvän aineiston 10 vuotta.

Hävinneen tai tuhoutuneen sertifikaatin/todistuksen tilalle voidaan tarvittaessa luovuttaa korvaava. Todistus tai sertifikaatti luovutetaan vain sen oikeuksien haltijalle tai hänen pyynnöstään.

Voimassaolo

Henkilöpätevyydet ovat voimassa siten kuin käytettävässä pätevöintistandardissa määritellään. Sovittaessa sertifioinnista/pätevöinnistä tulee tapauksissa, joissa standardi antaa voimassaololle vaihtoehtoja, sopia jatkamismenettelystä jonka perusteella voimassaoloaika määräytyy.

Voimassaolo edellyttää puolivuosittaista voimassaolon vahvistamista yleensä työnantajan toimesta. Joissain pätevöintistandardeissa on mahdollisuus myös kokeen valvojan tai tarkastusorganisaation toimesta tehdylle voimassaolon puolivuosittaiselle vahvistamiselle. Jos asiakas haluaa PäteWin Oy:n suorittavan vahvistamisia, on siitä sovittava erikseen esimerkiksi sertifiointisopimuksen yhteydessä.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa sertifiointisopimuksessa tai toimitusehdoissa mainitusta muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sertifioinnin voimassaoloon tai johtaa sen peruuttamiseen. 

Sertifioinnin peruutus tai sertifioinnista kieltäytyminen

Sertifiointi voidaan kumota tai peruuttaa jos sertifioidun todetaan rikkoneen sertifiointisopimusta tai sertifiointia on käytetty sen pätevyysalueen ulkopuolella. Kokeen valvoja voi kieltäytyä vastaanottamasta koetta, jos on todettu jääviystilanne tai ettei asiakas täytä sertifiointisopimuksessa  tai toimitusehdoissa  asiakkaalle esitettyjä vaatimuksia.

Hinnasto

PäteWin Oy:llä on hinnasto henkilösertifioinnin yleisemmistä pätevyyskokeista. Hinnastoon sisältymättömien kokeiden hinnat on sovittava sertifiointisopimuksen teon yhteydessä tai ennen kokeen suoritusta.

Menetelmäpätevöintien hinnoittelu perustuu yleensä tuntiveloitukseen lisättynä tarkastus-, testaus- ja matkakuluilla.

Kokeen hintaa voi tiedustella yhteyshenkilöiltä.

Toimitusehdot

Päätöksestä valittaminen

Sertifiointipäätökseen tyytymätön voi valittaa tai kannella päätöksestä tai tehdä oikaisuvaatimuksen ao. lomakkeella. Jos valvoja tai katselmoinnin/sertifiointipäätöksen tekijä huomaa itse virheen, voi hän korjata sen oma-aloitteisesti, jos se on mahdollista. Jos korjaaminen vaatii uuden sertifiointipäätöksen, on virheestä ilmoitettava viipymättä katselmoinnin ja/tai sertifiointipäätöksen tekijälle.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisena 30 päivän sisällä sertifiointipäätöksen saatuaan. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä päätös johon se kohdistuu sekä peruste oikaisulle.
Oikaisuvaatimuksen käsittelee PäteWin Oy.n tekninen vastuuhenkilö tai muu hänen valtuuttamansa henkilö, tarvittaessa komitea tai yhtiön hallitus. Vastine tai vastaus annetaan oikaisuvaatimuksen esittäjälle mahdollisimman pian.

Valitus tai  muutoksenhaku

Jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole tyytyväinen annettuun vastineeseen, hän voi hakea siihen muutosta kahden viikon kuluessa vastineen antopäivästä tai siitä päivästä kun sai vastineen tiedoksi.

Muutoksenhaku, joka tehdään kirjallisesti, käsitellään yhtiön hallituksessa, joka päättää menettelytavan. Muutoksenhaun koskiessa muuta kuin teknisiä, testaukseen, tarkastukseen tai pätevyysalueisiin liittyvää toimintaa, voi sen ratkaista yhtiön hallitus.

Jos muutoksenhaku koskee em. teknisiä seikkoja, voidaan se ratkaista komiteassa tai pyytää ulkopuolista arviointia esimerkiksi toiselta tarkastus- tai pätevöintilaitokselta.

Päätöksestä muutoksenhaun suhteen ilmoitetaan haltijalle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen.

Päätöksestä valittaminen

*” näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Osoite*
Nimi
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Sopimusvalvojat

Kaikilla sopimusvalvojillamme on henkilöpätevöintien valvontaa. Menetelmien ja esimerkiksi juottamisen ja betoniteräksen osalta mahdollisuus valvontaan tulee varmistaa ennakkoon joko sopimusvalvojalta tai PäteWin Oy:n tekniseltä vastuuhenkilöltä. 

PäteWin Oy / Tekninen vastuuhenkilö:

PäteWin Oy / Teknisen vastuuhenkilön varahenkilö:

Jouni Marttila
jouni.marttila@winnova.fi
044 455 8038
Satamakatu 19, 26100 Rauma

Pätevyyksien arviointimenettelyt

Kokeen valvoja suorittaa menetelmä- ja henkilöpätevöintien koekappaleiden silmämääräisen tarkastuksen. Menetelmäpätevöintien muu tarkastus, sekä NDT- että DT-tarkastus teetetään PäteWin Oy:n hyväksymällä, yleensä akkreditoidulla tarkastuslaitoksella. Hyväksytyistä testaajista ja tarkastajista ylläpidetään luetteloa.

Henkilöpätevöintien testauksista valvoja voi (silmämääräisen tarkastuksen lisäksi) suorittaa murto- ja taivutuskokeet. 

Sertifiointisopimus

Asiakkaan, joko yrityksen tai henkilön kanssa tehdään sertifiointisopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Tällaisia velvollisuuksia voivat olla menetelmäpätevöintien osalta mm. ilmoitusvelvollisuus yrityksen nimen muutoksesta tai hitsauskoordinoijan vaihto.

Sopimusvalvojat WinNovassa

etunimi.sukunimi@winnova.fi

WinNova Rauma

Satamakatu 19 C, 26100 Rauma

WinNova  Laitila

Turuntie 9, 23800 Laitila

WinNova Pori

Professorintie 5, 28600 Pori

Sopimusvalvojat muualla Suomessa

Sopimusvalvojien yhteystiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Antti Lehtimäki, p. 044 790 6253
Vesa Mäenpää, p. 044 790 6111
Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere
etunimi.sukunimi@takk.fi

Turun aikuiskoulutuskeskus
Juri Rebane, p. 0400 823 207
Artukaistentie 13, 20240 Turku
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Oy EduVamia Ab
Marko Haikonen, p. 040 552 6821
Sepänkyläntie 16, 65100 Vaasa
etunimi.sukunimi@vamia.fi

Sedu Education Oy

Seinäjoen toimipiste

Aki Alanen, p. 040 680 7686
Juha Lahnalakso, p. 040 868 0678
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
Lapuan toimipiste
Jari Peltokangas, p. 040 868 2052
Ammattikoulunkatu 10, 60100 Lapua
etunimi.sukunimi@sedu.fi

Kainuun Ammattiopisto
Heikki Seppänen, p. 044 797 0940
Veikko Korhonen, p. 040 152 2335
Opintie 3, 87100 Kajaani
etunimi.sukunimi@kao.fi

Koulutuskeskus Brahe
Leo Aho, p. 044 439 4332
Markku Kaivola, p. 040 353 2201
Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe
etunimi.sukunimi@raahenedu.fi

Ammattiopisto Lappia
Esko Hilden, p. 0400 328 509
Antti Vimpari, p. 040 357 2195
Etappitie 4, 95400 Tornio
etunimi.sukunimi@lappia.fi 

Nondest Oy
Markus Kumpumäki, puh. 045 130 5908
Joonatan Liedes, puh. 040 723 6631
Vili Pokela, puh. 050 336 0248
Mikko Vihtari, puh. 050 344 6555
Lekatie 8 A 15, Kokkola
Tomi Heinonen/Oulu, puh. 050 433 5144
Hannu Huhtanen/Seinäjoki, puh. 040 635 0770
etunimi.sukunimi@nondest.fi

Organisaatio

PäteWin Oy on vuonna 2016 perustettu Länsirannikon Koulutus Oy:n tytäryhtiö, joka jatkaa WinNovan Pätevöintilaitoksen vuodesta 2004 alkanutta toimintaa. Sertifiointitoiminnan hallinto on eriytetty Länsirannikon Koulutus Oy:n hallinnosta, jotta sertifiointitoiminnan rakenne ja hallinto tukevat toiminnan puolueettomuutta.

PäteWin Oy voi hankkia toimintaansa tarvittavan työpanoksen Länsirannikon Koulutus Oy:ltä tai muilta alihankkijoilta. Sertifiointitoiminta ei ole yhteydessä Länsirannikon Koulutus Oy:n koulutustoimintaan eikä PäteWin Oy:n tekninen vastuuhenkilö ja teknisen vastuuhenkilön varahenkilö voi riippumattomuussyistä toimia hitsauskoulutukseen liittyvissä tehtävissä.

Hallitus

PäteWin Oy:n hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

 • Sertifiointielimen talouden valvonta
 • Riittävien resurssien varaaminen sertifiointitoimintaan
 • Vastuu sertifiointielimen johtamisjärjestelmästä
 • Merkittävien sidosryhmien yksilöiminen ja toimikunnan koollekutsuminen

Hallituksen pj. Juha Miikkulainen
Hallituksen jäsen Juha-Pekka Koivusalo
Hallituksen jäsen Teija Harju

Toimikunta

Toimikunta toimii puolueettomuuden varmistavana mekanismina, starndardin SFS-EN ISO/IEC 17024 mukaan.

 • Sertifiointitoiminnan puolueettomuuteen liittyvät toimintaperiaatteet ja muut periaatteet
 • Sertifiointielimen mahdolliset taipumukset antaa kaupallisten tai muiden näkökohtien estää yhdenmukaista ja puolueetonta sertifiointitoimintaa
 • Sertifioinnin puolueettomuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavat asiat, kuten avoimuus

Toimikunta antaa tarvittaessa ohjeita ylimmälle johdolle. Toimikunnalla on oikeus ryhtyä itsenäisiin toimiin noudattaen luottamuksellisuusvaatimuksia, mikäli ylin johto ei noudata sen antamia ohjeita.

Toimikunnan jäsenet edustavat PäteWin Oy:n merkittäviä sidosryhmiä.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2016-2017:

 • Ari Ahto, Rauma Marinen Constructions
 • Vesa Rinne, JP-Konepaja Oy
 • Jukka Setälä, Retco Oy

Toimikunta kokoontuu kerran vuodessa.

Lue lisää PäteWinin toiminnasta ja organisaatiosta. Tutustu samalla PEDERP-yritysliittymään https://www.patewin.fi/(siirryt toiseen palveluun)