Siirry sisältöön

Tietoa meistä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen onkin ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

WinNova lyhyesti

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat

 • Porin kaupunki
 • Rauman kaupunki
 • Laitilan kaupunki
 • Porin Aikuiskoulutussäätiö

Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

Koulutuksen järjestäjä

Länsirannikon Koulutus Oy

Y-tunnus

2245018-4

Laskutustiedot

Oppilaitoksen nimi

WinNova

Päätoimipaikat

Pori, RaumaLaitilaUlvila

Henkilökunta

n. 600 (12/2023)

Opiskelijat vuositasolla

 • n. 5000

Organisaatio

Toiminta-ajatus

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

​​​​​​​Yhtiön päätoimialana on toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, osakeyhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Kuvassa on kuvattu hallinnollinen organisaatio (yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, laajennettu johtoryhmä, johtoryhmä, koulutuksen ja kehittämisen johtoryhmä, sekä yksiköt Koulutus ja kehittäminen, Oppimisen tuki ja ohjaus, Hallinto, Työelämäpalvelut, ja Oppimisympäristöt.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset.

Lain edellyttämä henkilöstön edustus osakeyhtiön hallinnossa toteutuu laajennetun johtoryhmän kautta. 

Pedagoginen johtoryhmä vastaa rehtorien johdolla koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä, koulutuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta sekä laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Hallitus

Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (21.8.1998/634) mukaisena johtokuntana ja vastaa koulutuksen järjestämisestä, kehittämisestä sekä hallinnosta.

Hallituksen jäsenet

Porin kaupunki

 • Jarno Valtonen (pj.)                  
 • Pirjo Mäki
 • Taina Lehtonen
 • Jyrki Laine

Rauman kaupunki

 • Anu Sallinen (vpj.)
 • Erkki Raittila 

Porin Aikuiskoulutussäätiö

 •  Heikki Santavuo

Laitilan kaupunki

 • Jukka Alkio

Palkansaajajärjestöt

 • Janne Vainio

Kauppakamarit

 • Minna Nore

Toimintapolitiikka

Laatu – Ympäristö – Työterveys ja turvallisuus

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Toiminnan asiakaskeskeisyyden perustana on asiakkaiden odotusten ja tarpeiden tunteminen. Tarjoamme ennakoituja, työelämää ja alueellista kehittämistä tukevia, joustavia ja yksilöllisiä koulutus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja.

Arvomme ovat yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, ihmisläheisyys ja palvelu, jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Toimimme lainsäädännön ja meille asetettujen määräysten ja velvoitteiden mukaisesti. Laatu-, ympäristö-, energianhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin perustuvan toimintajärjestelmän avulla varmistamme laadukkaan toiminnan, luomme vaatimusten mukaiset oppimisympäristöt sekä toteutamme toimintamme johtamisen, suunnittelun, arvioinnin ja parantamisen. Kannamme yhteiskuntavastuumme ja otamme toiminnassamme huomioon niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävän kehityksen näkökulmat sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen.

WinNovan toimintapolitiikan tehtävänä on tukea organisaation arvojen, tahtotilan ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä strategian suuntaisesti. Johto seuraa ja arvioi jatkuvasti WinNovan toimintaa, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja käynnistää tarvittaessa strategisia kehittämistoimenpiteitä, jotka perustuvat seurantatietojen analysointiin ja tätä kautta tosiasioihin perustuvaan päätöksentekoon sekä tavoitteiden asetteluun.

Eettiset toimintatavat

Eettiset toimintatavat - kuvituskuva. Hyvinvoiva, turvallinen ja yhdenvertainen oppilaitosyhteistyö, tietoturva ja tietosuoja, kumppanuudet ja sidosryhmät, hyvä ammatillinen ja pedagoginen käytäntö, vuorovaikutteinen ja avoin viestintä. ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen.

WinNovan eettiset toimintatavat ovat ohjenuora vastuulliseen, eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Ymmärrämme ammatillisena oppilaitoksena vastuumme yhteiskunnan ja työelämän uudistajana, tasa-arvon edistäjänä ja kestävän tulevaisuuden vahvistajana.

Ammatillisessa koulutuksen arvoperustan mukaisesti ymmärrämme kestävän elämäntavan välttämättömyyden ja vahvistamme ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävää taloutta. Ammatillinen koulutus lisää ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä omassa toiminnassa ja työtehtävissä sekä globaalisti. Vahvistamme globaalia vastuuta.

Toimintatapamme koskettaa jokaista yhteisömme jäsentä WinNovassa. Jokaisella meistä on tärkeä rooli toimivan, hyvän ja vastuullisen oppilaitosyhteisön sekä vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Vastaamme jokainen omalta osaltamme näiden toimintatapojen noudattamisesta.

Arvomme, yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, ihmisläheisyys ja palvelu, muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin periaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Hyvinvoiva, turvallinen ja yhdenvertainen oppilaitosyhteisö

WinNovassa hyvinvointi rakentuu työn ja opiskelun mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja osaamisesta. Hyvinvointi tehdään arjessa yhdessä toinen toisiamme kunnioittaen. WinNova valmentaa opiskelijoita sosiaaliseen vastuullisuuteen ja kohtelemaan tasavertaisesti kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen ja kulttuuriin katsomatta.

Sitoudumme luomaan sosiaalisesti, fyysisesti, kulttuurisesti, psykologisesti, taloudellisesti ja ekologisesti turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista tai sopimatonta kohtelua ei sallita. Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen ja kunnioittavaan kohteluun riippumatta iästä, alkuperästä tai kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, kulttuurista, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta.

WinNova vastaa työnantajana yleisestä turvallisuudesta huolehtimalla hyvästä johtamisesta, perehdyttämisestä, työ- ja opiskelujärjestelyistä ja -menettelyistä, tarvittavista tukitoimista sekä turvallisista, terveellisistä ja toimivista oppimisympäristöistä.

WinNova tukee oppilaitosyhteisön kokonaisvaltaista työ- ja opiskeluhyvinvointia erilaisin kehittämistoimin ja toimintamallein. Työsuojelua-, työturvallisuutta ja työhyvinvointia johdetaan organisaatiorakenteen vastuiden ja roolien mukaisesti. Esihenkilöt seuraavat työskentelyolosuhteita ja opiskelu- ja työyhteisönsä tilaa osana työturvallisuus- ja työsuojeluvastuutaan ja selvittävät heidän havaitsemansa tai heille ilmoitetut tilanteet. Opetus – ja ohjaustilanteessa korostuu koko henkilöstön vastuu turvallisen tilan ja työskentelyn luomiseksi.

Hyvä ammatillinen ja pedagoginen käytäntö

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen johdolla ja henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.

Opetuksemme lähtökohtana on, että opiskelija saavuttaa työllistymisen tai jatko-opintojen edellyttämän teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen. Opetuksemme tukee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen ja kriittisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla.

Olemme sitoutuneet siihen, että opetushenkilökuntamme on kelpoisuusehdot omaavaa ja työtään eettisesti toteuttavaa. Opiskelijamme tunnistaa kestävän kehityksen periaatteet, työelämän pelisäännöt ja omaa alansa arvoperustan. Huomioimme opetuksessamme myös verkko-opetuksen mahdollisuudet ja hyödynnämme niitä eettisesti.

Opiskeluympäristömme on sosiaalisesti, kulttuurisesti, fyysisesti ja psykologisesti turvallinen. Emme salli häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Edistämme toiminnassamme opiskelijoiden terveyttä, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä.  Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, erilaisuus ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena, ja ne toteutuvat koulutuksessa ja oppilaitoksen arjessa. Avoimuus luo turvallisuutta ja luottamusta.

Kumppanuudet ja sidosryhmät

Toimintamme perustuu yhteisesti määriteltyihin arvioihin: yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, ihmisläheisyys ja palvelu. Tarjoamme työelämää kehittäviä, yksilöllisiä ja joustavia osaamisen palveluita. Haluamme olla luotettava, hyvämaineinen ja haluttu yhteistyökumppani. Arvomme konkretisoivat kaikessa toiminnassa, myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Kumppanuusyhteistyömme edistää työelämälähtöisyyttä ja kehittää samalla uusia malleja työelämän kanssa toimimiseen. Kumppanuusyhteistyölle asettamamme tavoitteet auttavat meitä huomioimaan muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset opetuksessamme.

Teemme yhteistyötä julkisten toimijoiden, yritysten, kolmannen sektorin ja rahoittajien kanssa. Kansainvälinen toimintamme on eettisesti kestävää. Meille on tärkeää, että myös kumppanuutemme edistävät ja tukevat oppilaitoksen arvojen ja vastuullisuuden periaatteiden toteutumista.

Tavoittelemme kumppanuuksia, joiden kanssa voimme toimia vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla alueen osaajatarpeita yhdessä ennakoiden ja ratkaisuja etsien. 

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturva ja tietosuoja ovat tärkeä osa arjen toimintaamme, palvelumme laatua, kokonaisturvallisuutta ja organisaatiossa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Tietoturvapolitiikkamme noudattaa lainsäädäntöä ja annettuja asetuksia.

Huolehdimme, että tietoturvapolitiikka on kaikkien organisaatiossamme toimivien henkilöiden ja tahojen tiedossa. Teemme pitkäjänteistä työtä tietoturvan tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraamme toimintaympäristöämme ja reagoimme mahdollisiin tietoturvaa ja tietosuojaa vaarantaviin tilanteisiin.

Ohjaamme käyttäjien toimintaa henkilökohtaisella ja riittävällä perehdytyksellä, saatavilla olevilla toimintaohjeilla sekä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksella. Jokainen winnovalainen sitoutuu suorittamaan tietosuojaperehdytyksen ja toimimaan ohjeistusten mukaisesti.

Tietosuoja-asioissa yhteyshenkilömme on tietosuojavastaava. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi tapahtuneet tietosuojaloukkaukset/mahdolliset riskitilanteet tietosuojavastaavalle.

Turvaamme kaikkien käyttäjäryhmien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden sekä tarjoamme luotettavan ja turvallisen ympäristön tietojen käsittelyyn.

Ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen

Jokaisella winnovalaisella on oikeus ja velvollisuus kertoa havaitsemistaan ongelmista. Kannustamme tekemään ilmoituksen omalla nimellä, jolloin voimme tarvittaessa pyytää tietoa tapahtuneesta ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Käytössämme on ilmoituskanavia ongelmiin ja epäkohtiin puuttumiseksi. Henkilöstöön kuuluvan tulee olla yhteydessä ensisijaisesti omaan esihenkilöön. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös muuhun WinNovan työntekijään, jonka velvollisuutena on viedä asia eteenpäin linjaorganisaation ja sovittujen menettelytapojen mukaisesti.

Ilmoituksen havaitsemastaan väärinkäytöksestä voi tehdä myös First Whistle -ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanavamme on EU-direktiivin (2019/1937), lakien sekä säädösten mukainen, helppokäyttöinen ja tietoturva-auditoitu. Lain tavoite on suojella henkilöitä, jotka nostavat esille väärinkäytöksiä. Mutta laki velvoittaa myös tekemään ilmoituksen rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa, ei vahingoittamistarkoituksessa tai perättömänä väärinkäytösilmoituksena. Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai täysin anonyymisti.

Vuorovaikutteinen ja avoin viestintä

Viestintä kuuluu jokaisen arjen työtehtäviin. Suunnitelmallisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat viestintämme perusta.

Viestintä on

 • osa strategiamme toteuttamista
 • osa palvelujemme tuottamista ja siirtämistä opiskelijoille ja asiakkaille
 • tiedon tuottamista ja jakamista suurelle yleisölle, henkilöstölle, opiskelijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille
 • vuorovaikutusta oppilaitosyhteisön ja sidosryhmien välillä.

Monipuolisen ja monikanavaisen viestinnän avulla edistämme tavoitteiden saavuttamista, luomme hyvää työntekijäkokemusta sekä vahvistamme identiteettiämme ja brändiämme.

Huolehdimme saavutettavuudesta ja seuraamme säännöllisesti viestinnän vaikuttavuutta.

WinNovan kolme opiskelijaa paiskaa kättä yhteistyön merkiksi.

Viestintä

WinNovan viestintä vastaa yhtiön viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja koordinoinnista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Avoimet työpaikat

Arvomme ovat yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, palvelu ja ihmisläheisyys. Toivomme näiden arvojen kohtaavan myös uudet winnovalaiset.

Tietosuoja

Henkilötietosi ovat meille tärkeä asia. WinNova on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Saavutettavuusseloste

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.


Ajankohtaista #työniloa ja #henkilöstötarinat