Siirry sisältöön

Uuden rehtorin ja apulaisrehtorin terveiset

WinNovan rehtori Taina Kivioja ja apulaisrehtori Fia Heino WinNovan viivalla yhdistetyssä kuvassa.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallitus on päättänyt muutoksista WinNovan johdon vastuualueissa 1.3.2024 alkaen. Rehtoriksi on nimetty VTM, KTM Taina Kivioja, apulaisrehtoriksi TTM Fia Heino ja hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi KTM Diana Bergroth-Lampinen.

Johtoryhmän vastuualuemuutokset ja tiivistäminen on perusteltu ratkaisu tilanteessa, jossa yhtiö on juuri myös päättänyt tuotannollisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin johtaneet muutosneuvottelut. Päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen tehtävät ratkaisut ja muutokset työn organisoinnissa tulevat viemään toimintaa yhä vahvemmin perustehtävän suuntaan.

Rehtorin terveiset – Taina Kivioja

Olen aloittanut rehtorin tehtävässä 1.3.2024 innostunein ja odottavin mielin. Työurani ammatillisen koulutuksen parissa on jo aikuisikäinen, sillä aloitin aikuiskoulutuksessa ohjaavana opettajana vanhalla vuosituhannella helmikuussa 1996. Vuosien varrelle on mahtunut opetustyön lisäksi palvelualojen koulutuksen johtamista, kehittämishankkeita, laadunhallintaa ja yleisiä hallinnollisia tehtäviä. Teinpä pienen ekskursion myös ammatillisen opettajankoulutuksen puolelle lehtorin tehtävään Hämeenlinnaan vuosina 2008-2009. Näiden erilaisten tehtävien kautta ja eri vuosikymmeninä minulla on ollut tilaisuus kokea useita erilaisia ammatillisen koulutuksen kehitystrendejä, lakimuutoksia, rahoitusleikkauksia ja kehitysohjelmia. Joidenkin kehitystrendien osalta ympyrä on myös jo ehtinyt sulkeutua: jo kerran kokeiltuja toimintamalleja on palautettu uudelleen kokeiluun, nyt paranneltuina versioina. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat kuitenkin edelleen samalla tavoin oppimishaluisia, työelämään nopeasti tahtovia tai uudelle alalle kouluttautuvia nuoria ja aikuisia.

Ammatillista koulutusta on uudistettu vuosien varrella isosti ja usein. Sama tahti jatkuu ja lähivuosina kohtaamme – uskoisin näin – ainakin yhden rahoitusuudistuksen, ministeriön meihin kohdentaman toiminnanohjauksen uudistamisen sekä oppimisen tuen uudistuksen. Puhumattakaan lukuisista muista muutoksista, joita lienee tulossa. Ammatillinen koulutus on ja pysyy koulutuksen keskeisenä kehitysfoorumina: edelleen pitää paikkansa se, että ammatillinen koulutus on turvallinen ja tuloksekas kenttä kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja, myös sellaisia, joita on mahdollisuus siirtää muille koulutusmuodoille kokeilujen jälkeen. Alituiset muutokset ja kokeilut tuntuvat joskus raskailta ja niihin voi väsyä, mutta toisaalta ne antavat myös virtaa ja intoa jaksaa kaikissa niissä vaativissa tehtävissä, joita ammatillisessa koulutuksessa ja myös meillä WinNovassa on. Muutos pitää virkeänä ja rohkeus uudistua palkitaan.

AMKEn koordinoima ammattikoulutuksen visio ulottuu 2040-luvulle saakka. Tuossa visiossa meiltä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä odotetaan paljon. Yhtä aikaa pitää toteuttaa tutkintojen perusteiden mukaista koulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja samalla kehittää omaa toimintaa ennakoivasti tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä. Pitää osata vuoropuhelun taidot opetushallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Pitää jopa etsiä ja toteuttaa ratkaisuja koko yhteiskuntaa koskeviin haasteisiin vastuullisesti. Ammattikoulutus on oppimisen ja työelämän uudistamisen edelläkävijä. Meidän on WinNovassa tärkeä olla tässä kehitystyössä aktiivisesti mukana erityisesti omalla toiminta-alueellamme, mutta myös valtakunnallisesti.

Rehtorin tehtävänä WinNovassa on vastata lainsäädännön mukaisesti oppilaitoksen toiminnasta, siis tarjoamamme koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Meidän uudistuneessa organisaatiossamme tämä rehtorin koulutuksen ja kehittämisen tontti sisältää pedagogisen johtamisen kokonaisvastuun ja strategiatyön, johon sisältyy koulutustarjonnan toimintamallin, pedagogisten linjausten sekä verkko- ja simulaatio-oppimisen (WeKampuksen) kehittämistyö. Lisäksi rehtori vastaa koulutuksen ja kehittämisen talous- ja henkilöstöasioista ml. vuosityöaika. Kehitys- ja kansainvälisyyspalveluiden sisältämä ulkoisesti rahoitettu hanketoiminta, kansainvälisyystoiminta kuten opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus sekä laadunhallinta ovat myös osa rehtorin vastuualuetta. Koulutuksen ja kehittämisen vastuualueelle kuuluva opintohallinto- ja tietopalvelut koostuu opintotoimistoista, opintohallintoasiantuntijatyöstä, palautejärjestelmistä sekä koulutussuunnittelusta.

Tontti on iso, mutta kaavoitettu: apuna työssäni minulla ovat apulaisrehtori ja vastuualueen päälliköt. Lisäksi työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä koko organisaation kanssa.

Työnjaot ja toimintatavat varmasti vielä täsmentyvät kuluvan vuoden aikana, mutta suunta on kaikille sama: se on eteenpäin.

Taina Kivioja


Apulaisrehtorin terveiset – Fia Heino

Apulaisrehtorin tehtävä on uusi WinNovassa. Uuden apulaisrehtorimallin tavoitteena on tuoda aiemmalla mallilla toteutetut opiskelijapalvelut yhä kiinteämmäksi osaksi koulutustoimintaa. Toimin rehtorin kanssa tiiviissä yhteistyössä ja apulaisrehtorilla on omat vastuualueet, jotka liittyvät erityisesti ohjauksen, opiskeluhuollon ja oppimisen tuen kokonaisuuteen. Näillä kaikilla osa-alueilla on kovasti tarvetta johtuen erityisesti laajennetusta oppivelvollisuudesta, erityisen tuen tarpeiden ja yksilöllisten opintopolkujen lisääntymisestä. 

Apulaisrehtorin tehtävässä painottuvat opiskelijoihin liittyvät tehtäväkokonaisuudet, kuten opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Apulaisrehtori toimii puheenjohtajana monijäsenisessä toimielimessä (ent. kurinpitojaos), jossa tehdään opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja määräaikaiseen erottamiseen liittyvät päätökset. Myös opiskelijoiden oikeudet palveluihin eri koulutusmuodoissa ja yhdenvertaisuuden toteutuminen esim. hakeutumiseen ja opiskelijaksi ottamiseen ovat apulaisrehtorin vastuulla olevia asioita.  

HOKSit ovat keskeisessä osassa opiskelijan opiskelussa ja tämän kokonaisuuden koordinaatio on apulaisrehtorin vastuulla, kuten myös henkilökohtaistaminen. Oppimisen tuen kokonaisuuteen ollaan tekemässä muutoksia hallituksen toimesta ja jatkossa oppimisen tukeen liittyy tuen kolmiportaisuus: öpettajan antama tuki, OPVA-opinnot tai tukiopetus sekä erityisopetus. Hallituksen uudet linjaukset vaikuttavat varmasti jatkossa myös WinNovan oppimisen tuen ja erityisen tuen toimintamalleihin, joita nyt kehitetään strategisessa oppimisen tuen alatyöryhmässä. Apulaisrehtori vastaa oppimisen tuen kokonaisuudesta.

Opinto- ja uraohjauksen rooli on jatkossa keskeinen johtuen hallituksen kaavailemista rahoituslain muutoksista. Työllistyminen tai jatko-opintoihin siirtymisen rahoitusosuus on jatkossa paljon isompi kuin aiemmin ja tämä varmasti tulee painottamaan opinto-ohjaajien työtä yhä enemmän. Myös opiskelijatoiminnan rooli on tärkeä opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisessä sekä keskeyttämisen ehkäisyssä. Ohjaukseen liittyvissä asioissa teen tiivistä yhteistyötä ohjauspalvelupäällikön kanssa. 

Apulaisrehtorin vastuulla olevia keskeisiä yhteistyöverkostoja ovat mm. perusopetus, työllisyyspalvelut henkilöasiakkaan osalta, SAMK Väylä-opintojen osalta sekä Satakunnan kunnat ja koulutustoimijat nivelvaiheen koulutusten (TUVA) ja oppivelvollisuuteen liittyvän yhteistyön osalta. Satakunnan hyvinvointialue on myös keskeinen yhteistyötaho, koska opiskeluhuollossa toimii iso joukko opiskeluhuollon ammattilaisia, joiden kanssa tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti. 

Erityisenä vastuualueena apulaisrehtorilla on toimia Rauman alueella yhteyshenkilönä eri sidosryhmien suuntaan ja käydä heidän kanssaan avointa sekä rakentavaa vuoropuhelua Rauman kampusten koulutustoiminnan kehittämiseksi. Tämän asian tiimoilta apulaisrehtori tekee yhteistyötä Rauman kampusten koulutuspäälliköiden ja muidenkin toimijoiden kanssa.  

Apulaisrehtorin tehtävä on muotoutumassa ja vastuualueet varmasti tarkentuvat vielä lähiaikoina.

Teen tätä työtä suurella sydämellä, 30 vuoden työkokemuksella ammatillisesta koulutuksesta.

Fia Heino