Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Oppilaitoksen sijaintikunnat vastaavat opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. WinNovan toimialueella opiskeluhuollon palveluista vastaavat Pori, Rauma. Ulvila ja Laitila.  

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on toimintakulttuuria ja kaikkia niitä toimia, jotka edistävät opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Oppilaitoksen toimintakulttuuri muodostuu oppimisympäristön rakenteista ja pedagogisista käytännöistä. Olennainen osa oppilaitoksen toimintakulttuuria on oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutus, opiskelijalähtöisyys ja osallisuus. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on opiskelijalle annettavaa opiskeluterveydenhuollon, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaisen asiantuntijaryhmän antamaa opiskeluhuoltoa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia ja opintojen etenemistä. Opiskeluhuollon palvelut ovat opiskelijalle pääsääntöisesti maksuttomia.

Kuraattoripalvelut

Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea opiskelijaa opiskeluissa sekä edistää opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijalla on oikeus kuraattoripalveluihin opiskellessaan ammatillista perustutkintoa tai oppivelvollisena ammattitutkintoa. Kuraattorin tuki on opiskelijalle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Kuraattori on opiskelijan ja hänen perheensä tavoitettavissa lähellä arkea, matalan kynnyksen periaatteella. Kuraattori tekee työtä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla ja työn tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa ja auttaa poistamaan opiskelun esteenä olevia vaikeuksia. Myös yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa kuraattorin työtä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa kaikkia niitä toimia, jotka edistävät opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Kuraattori on opiskelijan tukena koko opintojen ajan ja kuraattorin puoleen voi kääntyä erilaisissa asioissa, joihin kaipaa muutosta, apua tai neuvoa. Tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin lisäksi hänen opintojensa eteneminen ja ammattiin valmistuminen. Kuraattoria voi tavata kahden kesken tai joskus voi olla hyödyksi kokoontua monialaisena asiantuntijaryhmänä, jotta opiskelutilanteeseen löydetään hyviä ratkaisuja. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opiskelijan vanhempien ja muun verkoston kanssa sekä ohjataan opiskelija tarvitsemansa muun tuen piiriin. Opiskelijan lisäksi kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltaja, opiskelijan verkosto ja oppilaitoksen henkilökunta ilmoittaen yhteydenotosta opiskelijalle. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos:

 • opiskelumotivaatio on kadoksissa ja opiskelujen eteneminen huolestuttaa
 • koulussa esiintyy kiusaamista
 • opiskelijalla on opiskeluvaikeuksia
 • oma tai läheisen ihmisen elämäntilanne, jaksaminen, päihteidenkäyttö tai muut vaikealta tuntuvat asiat vaivaavat mieltä
 • opiskelijalla on ihmissuhteisiin, asumiseen, ja raha-asioihin liittyviä huolia.

Jokaiselle alalle on nimetty oma kuraattorinsa. Heidän opintoalansa, yhteystietonsa ja toimipisteensä löydät tältä sivulta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon ovat oikeutettuja toisen asteen opiskelijat kotikunnastaan riippumatta, mikäli koulutus kestää yli kaksi kuukautta ja opiskelu on päätoimista. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin. 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Fyysisen terveyden rinnalla tuetaan opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Opiskeluterveydenhuolto tuottaa erityisesti ennaltaehkäisevää terveyspalvelua.

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä aina, kun tarvitset tietoa terveydestä ja terveyspalveluista, terveydentilassasi ilmenee opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten väsymystä, mielialan laskua tai voimakasta stressiä.

Terveydenhoitaja auttaa selvittämään terveydentilaan liittyviä ongelmia:

 • Ensiaputilanteet
 • Äkilliset sairastumiset
 • Rokotusasiat
 • Seksuaali- ja ehkäisyneuvonta
 • Tarvitset tukea päihteiden käytön hallinnassa
 • Mielialasi huolestuttavat sinua
 • Terveydentilassasi on jokin sinua huolestuttava asia, joka vaikuttaa opiskeluusi 

Lääkäripalvelut

Mikäli sinulla on opiskelusta johtuvia tai siihen vaikuttavia terveydellisiä pulmia, ota yhteys omaan terveydenhoitajaasi. Terveydenhoitaja ohjaa sinut lääkärin vastaanotolle.

Hammashuolto

Sinulla on oikeus hoidattaa hampaasi kunnassa, missä koulusi sijaitsee tai omassa kotikunnassasi. Hoito on maksuton alle 18-vuotiaille.

Psykologipalvelut

Opiskelupsykologin palvelut

Psykologi on terveydenhuollon ylempi toimihenkilö, mielen asiantuntija (mm. käyttäytyminen, tunne-elämä, oppimis- ja ajatteluprosessit). Psykologin tehtävänä opiskeluterveydenhuollossa on edistää, tukea ja ohjata opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksia ja sairauksia.

Psykologi toimii yhdessä muun opiskeluterveydenhuollon ja opintoyhteisön, eri ammattiryhmien, sekä erilaisten ulkoisten yhteistyötahojen kanssa.

Psykologipalvelut ovat maksuttomia, tiukennetun salassapitovelvollisuuden piirissä, ja niihin ovat oikeutettuja kaikki perustutkintoa suorittavat tai oppivelvolliset opiskelijat. Psykologipalvelujen järjestämisestä vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. 

Psykologiin voi olla yhteydessä opiskelija, läheinen, oppilaitoksen tai opiskeluterveydenhuollon työntekijä tai ulkoinen yhteistyötaho.

Psykologin työtehtäviin opiskeluterveydenhuollossa kuuluu mm. oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen haasteiden tutkiminen ja niihin liittyvä toimijoiden- ja yksilötahojen ohjaus sekä mielenterveyden lyhyiden- tai pitkäkestoisten vaikeuksien hoidollinen ja muita tahoja sekä ammattiryhmiä konsultoiva työ sekä arviointiprosessit. Psykologi toimii myös ennaltaehkäisevässä työssä järjestäen esimerkiksi koulutuksia, ryhmiä ja oppitunteja sekä linkkinä oppilaitoksen ja ulkoisten auttaja- sekä yhteistyötahojen välillä.

Psykologi tarjoaa keskustelutukea paitsi opiskeluun liittyvissä ja opiskelukykyyn heijastuvissa pulmatilanteissa myös muissa yleistä hyvinvointia heikentävissä elämäntilanteissa ja psykologisissa haasteissa esimerkiksi

 • esiintymisjännitykseen
 • mielialaongelmiin tai ahdistuksen tunteeseen
 • pelkoihin tai paniikkituntemuksiin
 •  ihmissuhdeongelmiin.

Voit varata ajan suoraan itse tai  kuraattorin, opiskeluterveydenhoitajan tai opettajan välityksellä.

Seurakunnan oppilaitostyö

Rauman ja Porin ev.lut. seurakunnat tekevät WinNovan kanssa yhteistyötä. Työntekijät ovat eri koulutusaloilla työskentelevien opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja koko henkilökunnan käytössä erityisesti kriisitilanteissa.

Heidän kanssaan voi lisäksi keskustella luottamuksellisesti eri aiheista esim.

 • koti
 • ystävät/yksinäisyys
 • kiusaaminen
 • seurustelu
 • elämäntilanne
 • tulevaisuus
 • uskonto