Siirry sisältöön

Yhteishaku

WinNovan opiskelijoita ryhmässä.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Opintopolussa on suunnattu peruskoulun päättäville. WinNovalla on yhteishaussa mukana kymmeniä eri alojen perustutkintoja.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista (145 osp), joihin sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen sekä näytöt. Lisäksi suoritettavaan tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia (35 osp).

Kevään 2024 yhteishaku Opintopolussa 20.2.-19.3.2024.

Muistilista hakijalle

Tärkeitä päivämääriä ja aikatauluja

Yhteishaku perustutkintoihin

20.2.-19.3.2024 Opintopolussa peruskoulun päättäville. Nettihaussa sivuilla opintopolku.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä.

Kielitaitokokeet

Lisätiedot ja kokeen ajankohdat päivitetään Kielitaitokuvausten osioon.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 13.6.2024 sähköpostilla sekä julkaistaan tämän sivuston uutispalstalla (etusivu) opiskelupaikan saaneiden nimet (julkaisuluvan antaneet).

Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköpostin ohjeiden mukaisesti viimeistään 27.6.2024 klo 15 mennessä.

Varasijat voimassa 16.8.2024 asti.

Osaamisalavalinnat

Ajoneuvoalan pt, Pori 
Opiskelija valitsee osaamisalan opintojen alussa. Toiveiden ja hakupisteiden perusteella jaetaan osaamisaloille.

Ajoneuvoalan pt, Rauma
Yksi osaamisala, haetaan suoraan. Ammattinimike määräytyy valituista tutkinnon osista riippuen.

Elintarvikealan pt, Pori
Osaamisalavalinta tehdään HOKS- keskustelujen perusteella.

Elintarvikeala pt, Rauma
Osaamisalavalinta tehdään HOKS- keskustelujen perusteella.

Hius- ja kauneudenhoitoala, Pori
Osaamisalavalinta tehdään HOKS-keskustelujen perusteella heti opintojen alussa (kampaaja/parturi tai kosmetologi).

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, Rauma
Osaamisalavalinta tehdään HOKS-keskustelujen perusteella heti opintojen alussa (kampaaja/parturi tai kosmetologi).

Kone- ja tuotantotekniikan pt, Laitila
Haku tapahtuu suoraan valittuun osaamisalaan paikkakunnan perusteella.

Kone- ja tuotantotekniikan pt, Pori
Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien (Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp sekä Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp) jälkeen tehdään osaamisalan ja tutkintonimikkeen valinta.

Kone- ja tuotantotekniikan pt, Rauma
Ammatillisten pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen tehdään osaamisalavalinta opiskelijan kanssa käydyn HOKS-keskustelun pohjalta.

Laboratorioalan pt, Pori
Yksi osaamisala, haetaan suoraan.

Lentokoneasennuksen pt, Pori
Yksi osaamisala, haetaan suoraan.

Liiketoiminnan pt, Pori ja Rauma
Yksi osaamisala, haetaan suoraan.

Logistiikan pt, sisälogistiikan osaamisala Rauma ja kuljetuspalvelujen osaamisala Pori
Haku tapahtuu suoraan valittuun osaamisalaan paikkakunnan perusteella.

Matkailualan pt, Pori ja Rauma
Matkailualan perustutkinnossa ei ole osaamisaloja.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt, Rauma
Osaamisala valitaan HOKS-keskusteluissa. Opiskelu aloitetaan perusopinnoilla ja niiden jälkeen valitaan osaamisalat.

Merenkulkualan pt, Rauma
Opiskelijat hakevat osaamisaloille ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Valinnat perustuvat ensimmäisen lukuvuoden koulumenestykseen. Kone- ja kansipäällystön sekä sähkökäytön osaamisalojen valintakriteereinä ovat kielelliset ja matemaattiset valmiudet suoriutua osaamisalasta. Konepäällystön tai kansi- ja konekorjauksen osaamisaloihin valitun tulee omata riittävät kädentaidot.

Metsäalan pt, Ulvila
Yksi osaamisala, haetaan suoraan.

Musiikkialan pt, Pori
Haku tapahtuu suoraan valittuun osaamisohjelmaan (musiikin tai musiikkiteknologian oa).

Pintakäsittelyalan pt, Pori
Opiskelijan kanssa käydyn HOKS-keskustelun pohjalta hän valitsee osaamisalan ja täten määräytyy myös koulutussopimuspaikka.

Prosessiteollisuuden pt, Pori
Prosessiteollisuuden perustutkinnossa ei ole osaamisaloja.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen pt, Pori
Ei mukana yhteishaussa vuonna 2024.

Rakennusalan pt, talonrakennus Pori ja Rauma sekä maarakennus Ulvila
Haku tapahtuu suoraan valittuun osaamisohjelmaan paikkakunnan perusteella.

Ravintola- ja catering-alan pt, Pori
Opiskelijat hakevat osaamisaloille ensimmäisen yhteisen tutkinnon osan jälkeen. Opiskelijat valitaan osaamisalalle motivaation, opiskelumenestyksen ja haastattelun perusteella. Asiakaspalvelun (tarjoilijan) osaamisalassa valintaperusteena on lisäksi kielitaito.

Ravintola- ja catering-alan pt, Rauma
Opiskelija tekee osaamisalavalinnan vastuuopettajan kanssa HOKS-keskustelussa.

Sosiaali- ja terveysalan pt, Pori
Opiskelijat hakevat osaamisaloille toisen lukuvuoden syksyllä (PK) tai ensimmäisen lukuvuoden (YO) keväällä. Opiskelijat valitaan osaamisalalle motivaation, opiskelumenestyksen ja perustelujenperusteella. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. 

Sosiaali- ja terveysalan pt, Rauma
Opiskelijat hakevat osaamisaloille opiskelun aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. 

Sähkö- ja automaatioalan pt, Pori ja Rauma
Ammattinimike määräytyy valituista tutkinnon osista riippuen.

Talotekniikan pt, Pori
Opiskelija tekee osaamisalavalinnan vastuuopettajan kanssa HOKS-keskustelussa.

Talotekniikan pt, Rauma
Haku tapahtuu suoraan valittuun osaamisalaan paikkakunnan perusteella.

Teknisen suunnittelun pt, Pori
Teknisen suunnittelun perustutkinnossa ei ole osaamisaloja.

Tieto- ja viestintätekniikan pt, Pori
Ammattinimike määräytyy valituista tutkinnon osista riippuen.

Turvallisuusalan pt, Pori, Rauma, Laitila
Yksi osaamisala, haetaan suoraan.

Terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun laissa. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tämä edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla, apuvälineillä tai muulla tuella poistaa. Mikäli toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen tai liikenteen turvallisuus sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen ammatilliseen perustutkintoon hakeutumisen yhteydessä

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 

Mikäli hakija on hakiessaan opiskelijaksi WinNovaan hakuvaiheessa ilmoittanut, että hänellä on sellaisia terveydellisiä tekijöitä, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä, hakijaan otetaan WinNovasta yhteyttä terveydellisten tekijöiden tarkentamiseksi. Hakijaa voidaan lisäksi tarvittaessa pyytää toimittamaan kirjallinen selvitys terveydentilastaan ja toimintakyvystään (erikoislääkärin todistus). Yllä mainittujen selvitysten perusteella arvioidaan yksilöllisesti hakijan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne suhteessa kyseessä olevaan koulutukseen ja sen mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimiseen. Lisätietoja saat opinto-ohjaajilta.

Alakohtaiset terveydentilavaatimukset (Opintopolku)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

SORA-opas-sivusto (Opetushallitus)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (SORA -ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Sosiaali-​ ja terveysalalla opiskelevan rokotussuoja

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsykoetilaisuudessa hakijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Hakijoiden valinta pääsykokeeseen

Mikäli valintaperusteena on pääsy- tai soveltuvuuskoe, pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Hakija kutsutaan yhteishaun hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen. Koetulos huomioidaan kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa lukuun ottamatta koulutuksia, joissa valinta tehdään pelkän koulutuksenjärjestäjän oman pääsykokeen perusteella.

Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen). WinNovassa musiikkialan perustutkintoon opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksenjärjestäjän oman pääsykokeen pistemäärän perusteella. 

Harkintaan perustuvan valinnan kautta voidaan erityisestä syystä valita osa opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten vertailuvaikeudet tai puuttuminen tai riittämätön kielitaito.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa/toimittaa pyydettäessä opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. 

Pääsykokeet WinNovassa yhteishaun osalta

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja 

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen valtakunnallinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 24.4.2024 etätoteutuksena. Koepäivä on sama kaikissa alan oppilaitoksissa.

Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. Kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito, mekaaninen päättelykyky, keskittymiskyky ja sääntöjen noudattaminen)
 2. Persoonallisuustesti (työkäyttäytyminen)
 3. Haastattelu

Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä: 0-4 pistettä kykytesteistä, 0-2 pistettä persoonallisuustestistä ja 0-4 pistettä haastattelusta. Haastattelun minimipistemäärä on 1 piste. Tarvittaessa voidaan järjestää lisähaastattelu erillisenä päivänä.

Valmistautumisohjeet hakijalle

Kokeeseen osallistuja tarvitsee internet-yhteyden ja kannettavan tietokoneen/mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskimia ei tarvita kokeen suorittamiseen. Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. 

Aiempien vuosien kokeita ei ole mahdollista saada nähtäväksi.

Kokeeseen osallistuja saa kutsun ja esitietolomakkeen ennen koepäivää sähköpostilla. Kutsu sisältää tarkemmat ohjeet kokeen suorittamiseen.

Ohjeet yksilöllisiin järjestelyihin

Mikäli hakijalla on lukihäiriö, hän voi saada pidemmän ajan kokeen suorittamiseen. Hänen tulee lähettää todistus lukihäiriöstä oppilaitokseen. Yhteystiedot löytyvät kutsusta, joka lähetetään hakijalle ennen koepäivää.

Valinta lentokoneasennuksen perustutkintoon tapahtuu vain pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Musiikkialan perustutkinto, muusikko, musiikkiteknologi

Haastattelut ja teoria- ja säveltapailukokeet

Hakijan pitää täyttää lisätietolomake. Lisätietolomakkeeseen tulee mm. tiedot instrumentista ja esitettävistä kappaleista. Lomakkeen kautta varataan myös pääsykoepäivä valittavina olevista pääsykoepäivistä.

Pääsykoe järjestetään 15.-16.4.2024, varapäivä 8.5.2024.

Pääsykokeisiin on hyvä valmistautua ajoissa. Pääsykokeita varten on laadittu ohje. Lue ohje huolella ja noudata ohjeita tarkasti, kun valmistaudut pääsykokeeseen.

1. Tutustu pääsykokeen ohjeisiin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2. Täytä lisätietolomake ja ilmoittaudu pääsykokeeseen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, soveltuvuuskokeet

WinNovassa järjestetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon hakijoille soveltuvuuskoe. Pakollinen soveltuvuuskoe on karsiva eli hakijan on saatava kokeesta vähintään yksi piste jokaisesta koeosiosta voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, koe on hakijalle maksuton ja yksipäiväinen. 

Yhteishaun hakijoiden soveltuvuuskokeet järjestetään:

 • Raumalla
  • tiistaina 23.4.2024 ja
  • keskiviikkona 24.4.2024
 • Porissa
  • perjantaina 19.4.2024
  • maanantaina 22.4.2024 ja
  • keskiviikkona 8.5.2024

Soveltuvuuskokeen sisältö: 

 • Oppimisvalmiuden testit, kykytestit 0-5 p (päättelytaidot, kognitiivinen kapasiteetti, oppimisvalmiudet); 
 • Persoonallisuustestit 0-10 p (luonteenominaisuudet, selitysmallit, työskentely- ja sosiaaliset valmiudet koulutusalan näkökulmasta); 
 • Psykologin haastattelu 0-10 p (motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus alalle, kontakti haastattelussa). 

Tarkemmat tiedot soveltuvuuskokeesta lähetetään hakijalle sähköpostitse valintakoekutsun yhteydessä. Hakijat valmistautuvat haastatteluun etukäteen kutsukirjeen mukana lähetetyn valmistavan tehtävän avulla. 

Lisätietoja soveltuvuuskokeesta: Psykologitiimi Päämäärä Oy.

Harkinnanvarainen valinta

Opiskelupaikkaa on mahdollisuus hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta, mikäli hakijalla on erityinen syy, jonka vuoksi hänellä ei ole mahdollisuutta tulla valituksi yhteishaussa. 

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos valitsee hänet koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

Syitä harkinnanvaraisessa valinnassa hakemiseen ovat

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta hänellä on mahdollisuus oppilaitoksessa tarjolla olevin tukitoimin selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijalausunnolla (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnon tulee olla ajantasainen, josta ilmenee, miten oppimisvaikeus konkreettisesti vaikuttaa hänen opintomenestykseensä.

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa esim. oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan. On huomattava, ettei sosiaaliset syyt itsessään ole peruste harkinnanvaraiseen hakuun, mikäli ne eivät ole vaikuttaneet heikentävästi hakijan opintomenestykseen.

Koulutodistusten puuttuminen 

Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta.

Todistusten vertailuvaikeudet

Hakija on suorittanut perusopetuksen vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa.

Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. 

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Jos kielitaito ei ole riittävä, tulee hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa, jos

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Valinta

Oppilaitos voi kutsua harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet haastatteluun. Alle 18-vuotiaan hakijan huoltaja voi myös osallistua haastattelutilanteeseen.

Voit tulla valituksi myös ilman haastattelua.

Koulutuksen järjestäjä tekee harkinnanvaraisen valinnan päätökset opiskelijaksi ottamisesta. Päätöksissä poiketaan yhteisvalinnan valintapistejärjestelmästä ja yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuutensa selviytyä haun kohteena olevista opinnoista.

Valintojen tulokset tulevat hakijalle tiedoksi yhteishaun kautta.

Harkinnanvaraisesti ei voi hakea

Seuraaviin perustutkintoihin ei voida valita harkinnanvaraisesti, koska valinta tehdään pelkän pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella:

 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala

 Emme järjestä oppimisvalmiuskoetta.

Mikäli haet harkinnanvaraisen valinnan kautta, lähetä 

 • kopio hakemuksesta
 • kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
 • liitteet, joihin vetoat harkinnanvaraisessa valinnassa
 • vuoden 2024 yhteishaun harkintaan perustuvan valinnan liitteet pitää toimittaa viimeistään 26.3.2024

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Harkinnanvarainen valinta / Jari Kallioinen
Tiedepuisto 3, 28600 Pori

Kielitaitotasot ja -kokeet

Jos koulutuksessa on kielitaitovaatimus, tämä on ilmoitettu hakuvaiheessa. Riittävän kielitaidon voi osoittaa kielikokeella tai todistuksella.

Jatkuva haku ja yhteishaku

Hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi. Kielikokeeseen kutsutaan vain sellaiset ei-suomenkieliset hakijat, joilla ei ole päättötodistusta suomalaisesta peruskoulusta, tai yhteishaussa (ei-suomenkieliset) hakijat, jotka eivät tule saamaan päättötodistusta kevään aikana.

Kielikokeessa on neljä osaa: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen.

Harkinnanvarainen valinta (koskee vain yhteishakua)

Hakija voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos kielitaito on riittämätön, mutta siitä huolimatta hakija ajattelee selviävänsä opiskelusta, koska kielitaito kehittyy. Lue lisää harkinnanvaraisesta valinnasta. Kokeen jälkeen hakijalle lähetetään tieto kielikokeen tuloksesta ja tarvittaessa ohjataan suomen kielen lisäkoulutukseen.

Kielitaitotasojen perusteet

 • B1.2: tutkinnot, joissa valmistutaan ammatteihin, joissa korostuu vuorovaikutus.
 • B1.1: tutkinnot, joissa valmistutaan ammatteihin, joihin sisältyy asiakaspalvelua.
 • A2.2: tutkinnot, joissa valmistutaan ammatteihin, joissa ollaan tekemisissä enimmäkseen koneiden ja laitteiden kanssa.

Osallistumisesta kielitaitotasokokeisiin:

Kielitaitosuositus A2.2 (vastaa peruskoulun S2-arvosanaa 6)

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos hakijalla on jokin A2.2-tasoista taitoa tai parempaa kielitaitoa osoittava todistus.

Huomaa tasolla A2.2:

 • YKI-todistuksessa riittää, että yksi osa-alue on vähintään taso 3. Myös perustason YKI-todistus käy, jos siinä on kaikki neljä osa-aluetta taso 2.
 • Kotoutumiskoulutuksen lopputodistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
 • Tuvan todistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
 • Oppilaitoksessa suoritetusta kielikokeesta saadussa todistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
Kielitaitosuositus B1.1 (vastaa peruskoulun S2-arvosanaa 7)

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaitokokeeseen, jos

 • YKI-todistuksessa riittää, että kaksi osa-aluetta on taso 3;
 • hakijalla on kotoutumiskoulutuksen tai muun koulutuksen todistus, jossa kaikki osa-alueet B1.1.
Kielitaitosuositus B1.2 (vastaa peruskoulun S2-arvosanaa 8+)

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaitokokeeseen, jos hakijalla on esittää todistus, josta näkyy, että kaikissa kielitaidon osa-alueissa on kielitaso B1.2 tai YKI3.

Kielitaitokokeet

Järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Porissa tai Raumalla klo 9.00 alkaen.
Ota henkilöllisyystodistus, kynä ja kumi mukaan. Tule ajoissa paikalle, koska testistä ei saa myöhästyä. Varaudu olemaan paikalla mahdollisesti koko päivä.

2024

7.8. Pori
4.9. Rauma
2.10. Pori
6.11. Rauma
4.12. Pori

Lisätiedot ja todistuskopioiden toimitus

Lisätietoa sekä lähetä mahdolliset todistuskopiot sähköpostitse osoitteeseen kielitaito(a)winnova.fi

Yhteishaku 2024
Muutokset mahdollisia 15.2.2024 asti

Yhtään koulutusta ei löytynyt.