Siirry sisältöön

PERUSTA

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Oppilaitoksissa jo opiskelevat opiskelijat, joiden perustaitojen osaamisvaje haittaa opintojen etelenistä. Koulutuksen ja työtelämän ulkopuolella olevat, joiden perustaitojen heikko osaaminen haittaa koulutukseen tai työelämään pääsyä. Erityisinä kohderyhmänä tässä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.Opetus- ja ohjaushenkilöstö..

Välittäjäviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Turun kaupungin sivistystoimiala, Koulutuskuntaymtymä Tavastia, Turun aikuiskoulutussäätiö ja Länsirannikon Koulutus Oy/WInNova
Yhteyshenkilö
Klemetti Tarja

Hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet sekä näiden taitojen opiskelulla tukea ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos- kuin työelämäympäristössäkin. Tavoitteena on, että puutteelliset perustaidot tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet tukisivat ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien suorittamista.

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja potentiaalisten koulutukseen hakeutujien tavoittamiseksi sekä tämän kohderyhmän perustaitojen parantamiseksi. Tämän tavoitteen toteutumiseksi kokeillaan uusia oppilaitosten ja niiden ulkopuolisten ohjaavien tahojen yhteistyömalleja, joilla tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia.

Hankkeen tuotokset

Hankkeen tuloksena aikuisten perustaitojen (lukutaito, numeraaliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot) osaaminen paranee. Tämä näkyy lyhyellä aikavälillä jo koulutuksen parissa olevien henkilöiden osalta heikoista perustaidoista johtuvan opintojen keskeyttämisen vähenemisenä ja parantuneina opintosuorituksina. Pitkällä aikavälillä nähdään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden ja opiskelijamäärän kasvua, kun aiemmin heikommilla.

Hankkeella saavutetaan seuraavat tulokset:
– materiaalit ja mallit perustaitojen testaamiseen’
– heikoista perustaidoista johtuvan opintojen keskeyttämisen väheneminen
– parantuneet opintosuoritukset jo koulutuksen parissa olevilla
– toimintamallit aikuisten perustaitojen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi sekä mallien hyödyntäminen oppilaitoksissa
– toimintamallit koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja opinnoissa tarvittavien perustaitojen parantamiseksi
– toimintamallit perustaidoiltaan heikompien opiskelijoiden tukemiseen opintojen aikana ja mallien hyödyntäminen oppilaitoksissa
– kohderyhmän minäpystyvyys sekä työelämässä ja arjessa pärjäämisessä tarvittavat taidot paranevat
– ammatillisten oppilaitosten opiskelijamäärän kasvu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden perustaitojen ja opiskeluvalmiuksien parannuttua