Siirry sisältöön

MetsäKestävä – Ilmastokestävän metsätalouden koulutus metsäkoneyrittäjille ja -kuljettajille

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Monimuoto
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
Rahoittaja - Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Aikataulu ja toteutus

Koulutukseen on mahdollista osallistua työn ohessa. Oppiminen perustuu kunkin opiskelijan omaan työhön ja työympäristöön sovellettuihin harjoituksiin. Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia metsäkoneenkuljettajan työssä. Kuljettajat keräävät ohjatusti mm. datatietoja omasta työstään, tekevät havaintoja ja ottavat näiden pohjalta uusia työtapoja käyttöön.

Koulutuksessa perehdytään hiilijalanjäljen laskemiseen ja siihen vaikuttamiseen. Metsäkoneyrityksille ja yritysten kuljettajille tarjotaan yritys- ja konemerkkikohtaista koulutusta, kun käsitellään esimerkiksi merkkikohtaista dataa ja koneiden omia ominaisuuksia. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä konedataan liittyen metsäkonevalmistajien (Komatsu, Ponsse ja John Deere) sekä työnantajajärjestö Koneyrittäjät kanssa. Lisäksi yrittäjille räätälöidään ohjausta oman yrityksen hiilijalanjäljen kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Koulutuksen painotus on yrityksissä ja maastossa.

Opintoihin kuuluu myös verkkokoulutusta. Toteutuksessa hyödynnetään luettavia, kuunneltavia, katseltavia sekä osallistavia sisältöjä. Verkko-opinnot toteutetaan niin, että ne eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja.

Osa-alueelle on nimetty vastuuopettaja, joka toimii yhteyshenkilönä koko opintojen ajan. Häneltä opiskelija saa henkilökohtaista neuvoa, tukea ja sparrausta tarvittaessa. Opiskelijan käytössä on koulutetun opinto-ohjaajan palvelut. Tarvittaessa myös koulutetun erityisopettajan ohjaus on mahdollista.

Kohderyhmä

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä on metsäkoneenkuljettajat ja metsäkoneyrittäjät.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

Taustaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankkii metsätalouden alalla työskenteleville koulutusta, jonka tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Vuonna 2022 uudistettuun ilmastolakiin on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille. Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Myös Euroopan unionin maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskeva asetus (EU) 2018/841 asettaa tavoitteita Suomen hiilinielujen kehitykselle.

 Maankäyttösektorilla on suuri merkitys kansallisella ja Euroopan unionin tasolla asetetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Suomessa maankäyttösektorin tulisi kompensoida noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä siinä, missä Euroopan unionissa hiilinielut vastaavat keskimäärin noin kymmentä prosenttia päästöistä. Näin ollen nielujen kehityksellä on merkittävä rooli hiilineutraaliutta tavoiteltaessa.

(Lähde: Jotpa 2023)

Sisältö

Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki
Koulutuksen laajuus on 5 op.

(1 op = 27 opiskelijatyötuntia)

Koulutus koostuu osioista. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella myös osioita. Suositeltavaa on opiskella koko kokonaisuus. Opinnoista sovitaan kunkin opiskelijan kanssa käytävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa eli HOKS:ssa.

Osiot

Hiilijalanjälki puunkorjuussa (1 op)

Taloudellisella työtekniikalla kohti ekologisempaa ja tehokkaampaa toteutusta (3 op)

Konedatan käyttö (1 op)

Hakeutuminen

Kolutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on Hae koulutukseen -linkki tämän sivun yläosassa.

Jokaiselle koulutuksen aloittavalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija voi suorittaa koko koulutuksen tai myös osioita. Suositeltavaa on opiskella koko koulutus.

Paikkoja koulutukseen on runsaasti, mutta rajoitetusti. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä opiskelijavalintaa mm. Jotpan edellyttämin kriteerein.

Yhteyshenkilöt