Siirry sisältöön

MetsäKestävä – Ilmastokestävän metsätalouden koulutus toimihenkilöille, verkkokoulutus

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Monimuoto
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
Rahoittaja - Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Aikataulu ja toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Suuri osa koulutuksesta toeteutetaan verkko-opintoina itslearning-oppimisympäristössä sekä MS Teamsissä. Toteutuksessa käytetään luettavia, kuunneltavia, katseltavia sekä osallistavia sisältöjä. Näitä voivat olla luennot, paneelit, podcastit ja videot. Koulutuksessa hyödynnetään alan viimeaikaisia tutkimuksia ja hankkeita. Koulutuksen toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös alan organiaastioiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Metsäkeskus, Luke ja Havulatva Oy.

Verkko-opinnot eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja. Opinnoissa on mahdollisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia myös muiden alan ammattilaisten kanssa.

Jokaisessa osa-alueessa on tarjolla kolme maastopäivää, jotka on mahdollista korvata sisältöä vastaavilla tehtävillä.

Osa-alueelle on nimetty vastuuopettaja, joka toimii yhteyshenkilönä koko opintojen ajan. Häneltä opiskelija saa henkilökohtaista neuvoa, tukea ja sparrausta tarvittaessa. Opiskelijan käytössä on koulutetun opinto-ohjaajan palvelut. Tarvittaessa myös koulutetun erityisopettajan ohjaus on mahdollista.

Kohderyhmä

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä on metsäalan toimihenkilöt.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

Koulutuksen etuja ovat muun muassa, että 

Taustaa 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankkii metsätalouden alalla työskenteleville koulutusta, jonka tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Vuonna 2022 uudistettuun ilmastolakiin on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille. Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Myös Euroopan unionin maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskeva asetus (EU) 2018/841 asettaa tavoitteita Suomen hiilinielujen kehitykselle.

Maankäyttösektorilla on suuri merkitys kansallisella ja Euroopan unionin tasolla asetetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Suomessa maankäyttösektorin tulisi kompensoida noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä siinä, missä Euroopan unionissa hiilinielut vastaavat keskimäärin noin kymmentä prosenttia päästöistä. Näin ollen nielujen kehityksellä on merkittävä rooli hiilineutraaliutta tavoiteltaessa.

(Lähde: Jotpa, 2023)

Sisältö

Koulutus sisältää kolme osa-aluetta. Yhden osa-alueen laajuus on 10 op. (1 op = 27 opiskelijatyötuntia)

Osa-alueet koostuvat pienemmistä osioista. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella myös osioita. Opintojen määrästä sovitaan kunkin opiskelijan kanssa käytävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa eli HOKS:ssa.

Koulutussisällöt

Osa-alue: Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito (yht. 10 op)

Osiot:

Metsäekosysteemin toiminnan perusteet (2 op)

Metsien käytön prosessit (2 op)

Talousmetsien kestävä käyttö metsänkierron eri vaiheissa (4 op)

 Hiilitasapaino (2 op)

Osa-alue: Metsien monimuotoisuuden edistäminen (yhteensä 10 op)

Osiot:

Metsäluonnon biodiversiteetti (2 op)

Ekologinen metsätalous – käytännön toimenpiteitä (3 op)

Metsien rakeenteellinen vaihtelevuus (2 op)

Metsänlannoituksen huomioiminen monimuotoisuuden edistämisessä (2 op)

Monimuotoisuuden huomioiminen talousmetsässä (1 op)

Osa-alue: Suometsien kestävä hoito (yhteensä 10 op)

Osiot:

Suometsät ekosysteemeinä (2 op)

Suometsien kestävä käyttö metsänkierron eri vaiheissa (4 op)

Vesitalouden järjestelyt suometsässä (2 op)

 Suometsän ravinnetalous ja lannoituksen mahdollisuudet (2 op)

Metsäammattilaisten viestintäosaamisen: Tavoitteena ilmamastokestävien sekä taloudellisesti kannattavien metsätaloustoimenpiteiden ymmärryksen ja hyväksyttävyyden lisääminen. Esimerkiksi kuinka asioista kannattaa argumentoida metsänomistajien kanssa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Koulutuksen rahoittaa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hakeutuminen

Kolutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki HAE KOULUTUKSEEN tämän sivun ylä- ja alaosassa.

Jokaiselle koulutuksen aloittavalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Tässä yhteydessä opiskelijan kanssa keskustellaan, mitkä opinnot hän haluaa suorittaa koko kokonaisuudesta. Opiskelija voi suorittaa kaikki kolme osa-aluetta tai valita hänelle sopivat sisällöt. Valita voi myös osa-alueen alta osioita.

Suositeltavaa on opiskella kokonainen osa-alue.

Paikkoja koulutukseen on runsaaasti, mutta rajoitetusti. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä opiskelijavalintaa mm. Jotpan edellyttämin kriteerein.

Yhteyshenkilöt