Siirry sisältöön

Strategia ja vastuullisuus

Olemme Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä.

– Visio 2025

TOP3 Tuloksellisuus

TOP3 Taloudellinen kunto

Toimintamme on vakaalla taloudellisella pohjalla, ja sijoitumme kolmen parhaan koulutuksen järjestäjän joukkoon talouden tunnusluvuilla mitaten.

Laatupalkinto

Voitamme Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinnon strategiakauden aikana.

Taitaja-kisat 2022

Järjestimme onnistuneet Taitaja-kisat vuonna 2022 ja saavutimme niissä mitaleja.

Arvot

Yhteistyö

 • Yhteistyömme WinNovan sisällä ja ulospäin perustuu vastavuoroisuuteen; meillä on halu jakaa osaamistamme, auttaa ja tukea muita. Vain tästä lähtökohdasta voimme odottaa samaa muilta ihmisiltä.
 • Olemme aloitteellisia yhteistyökumppaneita ja verkostoidumme aktiivisesti sekä keskenämme että työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Pyrimme ennakkoluulottomaan ja rohkeaan kanssakäymiseen vaikeissakin asioissa. Pidämme erilaisuutta rikkautena.
 • Rakennamme luottamusta ja yhteisöllisyyttä tutustumalla muihin ja olemalla luottamuksen arvoisia. Osallistumme aktiivisesti yhteisiin tilaisuuksiin.
 • Toimimme sovittujen WinNovan pelisääntöjen mukaan silloinkin kun vastapuoli ei niin tee.
 • Arvostamme, kunnioitamme ja kannustamme toinen toisiamme ja pyrimme aina näkemään asioissa ja ihmisissä myös hyvät puolet.

Kehittäminen

 • Pyrimme aina erinomaiseen laatuun kaikessa tekemisessämme. Panostamme opetuksen ja oppimisympäristöjen laatuun.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, asiakkaidemme tarpeista käsin.
 • Arvostamme korkeaa osaamista ja ammattitaitoa. Tuemme ja kannustamme itsensä kehittämiseen. Jaamme osaamistamme ja opimme toinen toisiltamme.
 • Pyrimme selkeyteen työtehtävien, vastuiden, valtuuksien ja toimintaprosessien kuvausten osalta.
 • Toteutamme johtajuutta joka tasolla ja joka suuntaan ottamalla vastuun asioiden kehittämisestä.
 • Noudatamme tervettä taloudenpitoa kaikessa toiminnassamme.

Turvallisuus

 • Noudatamme turvallista ajattelu- ja toimintatapaa kaikessa tekemisessämme. Turvallisuus on jokaisen asia.
 • Näytämme itse hyvää esimerkkiä. Käytämme poikkeuksetta vaadittavia suojaimia.
 • Noudatamme turvallisuusohjeita ja –sääntöjä. Huolehdimme riittävästä perehdytyksestä.
 • Puutumme epäkohtiin heti.
 • Noudatamme siisteyttä.
 • Pidämme mielessämme kasvatusvastuumme.
 • Vaalimme työ- ja opiskelurauhaa.
 • Emme työskentele sairaana.

Ihmisläheisyys

 • Arvostamme työtovereitamme, opiskelijoita ja muita yhteistyökumppaneitamme sellaisina kuin he ovat. Hyväksymme erilaisuuden.
 • Kohtelemme toinen toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Olemme kanssakäymisessämme avoimia ja rehellisiä, unohtamatta hienovaraisuutta ja hyviä käytöstapoja.
 • Pidämme hyvää työilmapiiriä ja työolosuhteita arvossa.
 • Kannustamme toinen toisiamme työn ja vapaa-ajan tasapainoon sekä jaksamista tukevaan toimintaan.
 • Tuemme yksilön kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä.

Palvelu

 • Vastaamme henkilökohtaisesti siitä, että meille tullut palvelupyyntö tulee hoidettua. Otamme selvää, ellemme tiedä.
 • Kohtelemme opiskelijoita, työtovereitamme ja muita yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita.
 • Pidämme asiakkaan ajan tasalla ja reagoimme asiakaspalautteeseen nopeasti.
 • Pidämme lupauksemme.
 • Tartumme heti toimeen, jos se on mahdollista. Vastaamme viesteihin ripeästi.
 • Suhtaudumme ystävällisesti muihin.
 • Emme provosoidu, vaan osaamme toimia ammattimaisesti.
 • Olemme esimerkkinä muille.
Arvoihin pohjautuva kuvituskuva - arvot ovat winnovalaisen kulttuurin perusta.

Jaksaminen, viihtyvyys, turvallisuus ja kestävä kehitys

Tavoitetila 2025

 • WinNovassa on käytössä kokonaisvaltainen ja systemaattinen työhyvinvoinnin toimintamalli.
 • Kestävä kehitys ja työturvallisuus ovat näkyvä osa arjen toimintaa.
 • Henkilöstö on aktiivisesti mukana kehittämisessä. Vuosittaiset ydinteemat on sisällytetty kaikkeen kommunikaatioon organisaation eri tasoilla.
 • Asiakaspalvelukulttuuri näkyy kaikessa toiminnassamme.

VASKI – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke, ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää. 

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö

Tavoitetila 2025

 • WinNovalla on pro-aktiivinen toimintamalli työelämän osaajatarpeisiin yhteistyössä kunnan, työvoimahallinnon, elinkeinoelämän ja oppilaitosten kesken.
 • Olemme jalkauttaneet oppilaitostoiminnan vähintään kolmessa työelämäpuistossa.
 • Alueemme työelämää palveleva osaajatuonti ja koulutusvienti on osa WinNovan arkea.
 • Opiskelijavuosista vähintään 40 % suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.
 • Asiakaspalvelukulttuuri ja asiakasosaaminen ovat selkeästi vahvuuksiamme.

Sujuvat siirtymät (Nivelvaiheyhteistyö)

Tavoitetila 2025

 • Hakeutumisvaiheen toimintamalli WinNovan, perusasteen ja lukion välillä on vakiintunut.
 • Valmistumisvaiheen toimintamalli WinNovan ja SAMKin välillä on vakiintunut.
 • Työvoimapalveluiden toimintamalli kuntien kanssa vakiintunut.
Kehittämisohjelman kuvituskuva

Ydin- ja avainprosessien saumaton yhteistyö

Tavoitetila 2025

 • Ydin- ja avainprosessien (opiskelijapalvelut-työelämäpalvelut-koulutuspalvelut) sisäiset vastuujaot toimivat saumattomasti käytännössä.
 • WinNovan sisäinen ”työvoimatoimisto” toimii prosessien välillä opintojen alusta loppuun palvellen opiskelijaa opinto- ja urasuunnitelmissa sekä työelämää osaajatarpeissa.

Koulutustarjonnan toimintamallin kehittäminen

Tavoitetila 2025

 • Työelämän tarpeista johdettu koulutustarjonta toteutuu laadukkaasti opintotarjotinmallissa.
 • Tarjonta on jatkuvasti läpinäkyvää ja mahdollistaa jatkuvan haun.
 • Koulutustarjonta vastaa ketterästi työelämän osaamistarpeisiin.

Opintojen eteneminen, opiskelijoiden jaksaminen ja viihtyvyys

Tavoitetila 2025

 • Opinnot toteutuvat ajantasaisen HOKSin edellyttämässä tahdissa työelämän vaatimukset huomioiden.
 • Tavoitteen mukainen opintojen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistavat tehokkaan ajankäytön oppimiseen.
 • Alumni-toiminta on aktivoitunut.
 • Opiskelijat ovat laajasti ja aktiivisesti mukana oman opintopolkunsa suunnittelussa ja kehittämisessä.

WeKampus (Verkko- ja simulaatio-oppiminen)

Tavoitetila 2025

 • WinNova on valtakunnan kärkioppilaitos ja aktiivinen toimija kansainvälisessä verkko-oppimisessa.
 • Verkko-opintoja on tarjolla laajasti (30-50%, 24/7) ja merkittävä osa opiskelijoista suorittaa opintoja verkkotarjonnan kautta.
 • Kiinteiden oppimisympäristöjen tarve on arvioitu laajasti ja käyttö on optimoitu.
 • Työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa on yhteinen verkko-oppimisalusta.
Kehittämisohjelman kuvituskuva