Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus ja uraohjaus

Opinto-ohjaajasi on sinua varten koko opintojesi ajan opiskelun muutostilanteissa, jatko-opintoasioissa ja kun kaipaat ympärillesi tukiverkkoa opintojen onnistumiseksi. Opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä sinun ja vastuuopettajasi kanssa kartoittaakseen juuri sinulle parhaat vaihtoehdot.

Vastuuopettajasi tiedottaa sinua ajankohtaisista asioista ja suunnittelee kanssasi henkilökohtaista opintopolkuasi. WinNovassa koko henkilökunta osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen. Päävastuu ohjauksesta on kuitenkin vastuuopettajalla ja opinto-ohjaajalla.

Jokaiselle alalle on nimetty oma opinto-ohjaaja.

HOKS – henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSissa suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen opiskelupolku urasuunnitelman pohjalta.

Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa HOKSin opintojen alussa ja päivittää sitä tarvittaessa opintojen aikana. HOKS-keskustelussa voi olla mukana alaikäisen opiskelijan huoltaja, opinto-ohjaaja ja/tai erityisopettaja. HOKSissa suunnitellaan myös mahdolliset ohjaus- ja tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelijan tavoitteiden toteutumisen.

Vastuuopettaja seuraa HOKSin toteutumista ja päivittää sitä yhdessä opiskelijan kanssa siten, että HOKS on aina ajantasainen. HOKSiin kirjataan

  • opiskelijan tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osat
  • tiedot opiskelijan aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
  • opiskelijan tarvitseman uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
  • opiskelijan osaamisen osoittaminen
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sekä mahdollinen erityisen tuen sisältö
  • opiskelijalle laadittava urasuunnitelma.

HOKSia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan tavoitteet, urasuunnitelmat, aikaisempi osaaminen, edellytykset ja elämäntilanne.

Urasuunnitelma

Opiskelijalle laadittava urasuunnitelma osana HOKSia. Urasuunnitelmassa suunnitellaan toimenpiteet, joilla edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista välittömästi tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Opiskelija saa heti opintojen alussa tietoa valitsemansa tutkinnon/alan työstä, työtehtävistä, jatko-opintomahdollisuuksista ym., jonka pohjalta opiskelija tekee yhdessä vastuuopettajan kanssa yksilölliset valinnat tarvittavan osaamisen hankkimiseksi.

Opinto-ohjaaja on tarvittaessa mukana urasuunnittelussa esim. osaamisalan valinnassa, valinnaisten tutkinnon osien suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa tms.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, joka liittyy suoritettavaan tutkintoon tai koulutukseen. Opiskelijan osaamisen hankkiminen suunnitellaan ottamalla huomioon aiemmin hankittu tunnistettu ja tunnustettu osaaminen. Osaamisen tunnustaminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tehdään opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella.

Näyttö eli osaamisen osoittaminen

Osaamisen osoittamisen (näyttöjen) sisältöjen osalta HOKS:ssa suunnitellaan, millaista osaamista kyseisessä näytössä on tarkoitus osoittaa ja minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan. Näytön sisältö suunnitellaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden mukaan jäsenneltynä. Yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista. Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Jos jotakin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusta ei voida näyttää tietyssä tilanteessa tai näyttöympäristössä, opiskelija voi täydentää osaamistaan muilla tavoin. Näytössä osoitetun osaamisen täydentäminen voidaan toteuttaa, kun käytännön työtehtäviä tekemällä ei ole mahdollista osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevaa tiedon hallintaa. Näyttöä voidaan tällöin täydentää esimerkiksi suullisella haastattelulla tai kirjallisilla tehtävillä.

Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta. Opiskelijalle nimetään aina työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä työpaikan edustajan kanssa osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), joka liitetään osaksi oppi- tai koulutussopimusta.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkinnon ajaksi, tutkinnon osaan tai sitä pienempään osaan.
Tutustu oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksiin

Uraohjaus

Opinto-ohjaajat tukevat tutkinto-opiskelijoita työllistymiseen liittyvissä asioissa koko opintojen ajan. Uraohjaus on opiskelijoiden käytössä myös valmistumisen jälkeisen vuoden.

Uraohjauksen tavoitteena on tukea tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä ja auttaa valmistuvia erilaisten ammatillisten tulevaisuuden suunnitelmien kartoittamisessa.

Työnhakupaja

Tutkinto-opiskelijoille suunnatussa Porin työnhakupajassa sisältönä on muun muassa

Oman alan opinto-ohjaajat auttavat myös opiskelijoitamme työnhaussa eri paikkakunnillamme.

Työnhakupisteiden sijainti: 

  • Pori, Tiedepuisto 3, 1. krs, ryhmätyötila 1192, (vastapäätä Oppipajaa)

Ajanvaraukset uraohjaukseen ja työnhakupajoihin tehdään sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Opinto-ohjaaja Sanni Mäkelä, Pori

Duuniin WinNovasta

Duuniin WinNovasta -kokonaisuudella edistämme työelämän ja opiskelijoiden kohtaamista. Duuniin WinNovasta -palvelukokonaisuuden alle kokoamme erilaisia WinNovan tarjoamia palveluita opiskelijoiden työllistymisen tueksi sekä työnantajille tukemaan rekrytointia. 

Työmarkkinatorin palvelun kautta pääset tutustumaan opiskelijoille tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin sekä voit jättää oman profiilisi helposti työnantajalle nähtäväksi.