Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus ja uraohjauspalvelut

Opinto-ohjaajasi on sinua varten koko opintojesi ajan opiskelun muutostilanteissa, jatko-opintoasioissa ja kun kaipaat ympärillesi tukiverkkoa opintojen onnistumiseksi. Opot tekevät yhteistyötä sinun ja vastuuopettajasi kanssa kartoittaakseen juuri sinulle parhaat vaihtoehdot. 

Vastuuopettajasi tiedottaa sinua ajankohtaisista asioista ja suunnittelee kanssasi henkilökohtaista opintopolkuasi. WinNovassa koko henkilökunta osallistuu opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen. Päävastuu ohjauksesta on kuitenkin vastuuopettajalla ja opinto-ohjaajalla. 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alkaessa HOKS. Jokaiselle alalle on nimetty oma opinto-ohjaajansa. Opinto-ohjaajat palvelevat WinNovan eri toimipisteissä lukuvuoden arkipäivinä Porissa, Ulvilassa, Raumalla ja Laitilassa.

HOKS – henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaistamisessa on kyse pedagogista osaamista vaativasta tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvän ohjaus-, neuvonta-ja tukitoimien suunnittelusta. Uraohjaus on osa opiskelijan henkilökohtaistamisprosessia ja urasuunnitelma on osa opiskelijalle laadittavaa HOKSia.

Vastuuopettaja huolehtii opiskelijan HOKSin laadinnasta, päivittämisestä, toteutumisen seuraamisesta opintojen alusta loppuun. Opintojen alussa opiskelijalle tulee varata aikaa HOKS-keskusteluun, jossa vastuuopettaja tutustuu opiskelijaan ja hänen opiskelulle asettamiin tavoitteisiin.

Vastuuopettaja koordinoi HOKS-prosessia tehden yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mikä edellyttää vahvaa yhteistyötä.

Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa HOKSin ja tekee suunnitelman puuttuvan osaamisen hankkimiselle; millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten puuttuvaa osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja pedagogiset ratkaisut, jotka mahdollistavat HOKSin toteutumisen. Opiskelijalla tulee olla HOKSin laadinnan jälkeen arvio opintojen päättymisajankohdasta. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

Vastuuopettajan tulee seurata HOKSin toteutumista ja päivittää sitä yhdessä opiskelijan kanssa riittävän usein. On tärkeää, että HOKS on aina ajantasainen. Vastuuopettajan tulee päivittää HOKS opiskelun muutostilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa:

 • muualla hankitun osaamisen arviointi ja kirjaaminen
 • henkilökohtaisen urasuunnitelman muuttuminen
 • oppisopimuksen tai koulutussopimuksen laatiminen tai sen muuttaminen
 • ilmennyt erityisen tuen tarve
 • opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti
 • merkittävä elämäntilanteen muutos.

Opintojen loppuvaiheessa vastuuopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa yhdessä muiden opettajien, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja erityisopettajan kanssa hänen valmistuessaan ja siirtyessään jatko-opintoihin tai työelämään.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tulee selvittää ja tunnistaa kattavasti ennen opintojen alkamista. Osaamisen tunnistaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä. Tunnistamisessa käytetään opiskelijan toimittamia asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä.

Osaamisen tunnistamisen jälkeen tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon ammattitaito- ja osaamisvaatimuksia ja on ajantasaista.

Näyttö eli osaamisen osoittaminen 

Osaamisen osoittamisen (näyttöjen) sisältöjen osalta HOKS:ssa suunnitellaan, millaista osaamista kyseisessä näytössä on tarkoitus osoittaa ja minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan. Näytön sisältö suunnitellaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden mukaan jäsenneltynä. Yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista. Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. 

Jos jotakin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusta ei voida näyttää tietyssä tilanteessa tai näyttöympäristössä, opiskelija voi täydentää osaamistaan muilla tavoin. Näytössä osoitetun osaamisen täydentäminen voidaan toteuttaa, kun käytännön työtehtäviä tekemällä ei ole mahdollista osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevaa tiedon hallintaa. Näyttöä voidaan tällöin täydentää esimerkiksi suullisella haastattelulla tai kirjallisilla tehtävillä.

Urasuunnitelma

Urasuunnitelmassa suunnitellaan ne toimenpiteet, joilla edistetään opiskelijan työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista tai työurallaan etenemistä välittömästi tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen jälkeen. Urasuunnitelmaa päivitetään opiskelun aikana.

Urasuunnitelma sisältää: 

 • Opiskelijan koulutukselleen määrittämän tavoitteen 
 • Suunnitelman opiskelijan työllistymisestä, työuralla etenemisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä 

Tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan osaamisen hankkimisen sisällön ja toteutuksen suunnitteluun sekä opiskelijan yksilöllisten valintojen tekemiseen. Opiskelijalle annetaan heti opintojen alussa tietoa valitsemansa tutkinnon/alan työstä, työtehtävistä, jatko-opintomahdollisuuksista ym., jotta hän pystyisi niiden perusteella asettamaan koulutukselleen tavoitteen. 

Opinto-ohjaaja auttaa sinua urasuunnittelussa, jos tarvitset apua osaamisalan valinnassa, valinnaisten tutkinnon osien suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa tai muissa tilanteissa. Myös vastuuopettaja auttaa sinua.  

Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta. Opiskelijalle nimetään aina työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä työpaikan edustajan kanssa osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), joka liitetään osaksi oppi- tai koulutussopimusta. Opiskelijalla ei voi teettää mitä töitä tahansa. Opiskelija on työpaikalla oppimassa HOKS:ssa sovittuja asioita, joten hänen pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on:

 • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa,
 • tarpeelliset työvälineet ja
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus:

 • seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä,
 • velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä
 • velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimus

Uraohjauspalvelut

WinNovassa tutkinto-opiskelijoiden käytössä on uraohjauspalvelut. Tutkinto-opiskelijoita tuetaan työllistymiseen liittyvissä asioissa koko opintojen ajan. Uraohjauspalvelut ovat opiskelijoiden käytössä myös valmistumisen jälkeisen vuoden.

Uraohjauspalvelujen tavoitteena on tukea tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä ja auttaa valmistuvia erilaisten ammatillisten tulevaisuuden suunnitelmien kartoittamisessa.

Työnhaun ohjauspalvelut

Työkokemuksen kartuttaminen opintojen aikana on tärkeää. Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa tutkinto-opiskelijoiden tukena koulutusalojen opettajien lisäksi ovat uraohjaajat. Uraohjaajat työskentelevät Winkkari-​työnhakupisteissä, joista on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Työnhakupajat

Tutkinto-opiskelijoille suunnatuissa työnhakupajoissa sisältönä on muun muassa

Oman alan opettajat auttavat myös opiskelijoitamme työnhaussa eri paikkakunnillamme.

Winkkari-työnhakupisteiden sijainti: 

 • Pori, Tiedepuisto 3, 1. krs, ryhmätyötila 1192, (vastapäätä Oppipajaa)
 • Rauma, Satamakatu 19 A, 2.krs, opiskelijapalvelujen aula (Oppipajan vieressä)

Uraohjaajiin voi ottaa yhteyttä poikkeamalla Winkkari-työnhakupisteessä (Rauma ja Pori), puhelimitse, sähköpostilla. Ajanvaraukset ohjaukseen uraohjaajille ja työnhakupajoihin tehdään sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Uraohjaaja Leena Lahti, Rauma / Laitila
Uraohjaaja Sanni Mäkelä, Pori / Ulvila

Duuniin WinNovasta

Duuniin WinNovasta -kokonaisuudella edistämme työelämän ja opiskelijoiden kohtaamista. Duuniin WinNovasta -palvelukokonaisuuden alle kokoamme erilaisia WinNovan tarjoamia palveluita opiskelijoiden työllistymisen tueksi sekä työnantajille tukemaan rekrytointia. 

Työmarkkinatorin palvelun kautta pääset tutustumaan opiskelijoille tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin sekä voit jättää oman profiilisi helposti työnantajalle nähtäväksi.