Siirry sisältöön

Opiskelijan säännöt ja velvollisuudet

Opetukseen osallistuminen

Lain (531/2017, §94) mukaan opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Tätä noudatetaan myös, mikäli opiskelija saa työttömyysetuutta omaehtoisessa koulutuksessa.

Oppitunneilla sinulla pitää olla asiaan kuuluva sovittu varustus mukanasi esim. muistiinpanovälineet, oppikirjat ja muut oppitunneilla tarvittavat varusteet, kuten liikuntatunnilla liikuntavarusteet, työpaikoilla asiaan kuuluvat suojavaatteet ja -varusteet sekä työvälineet.

Poissaolot

Henkilökohtainen lukujärjestys määräytyy HOKSin mukaan. Sinun tulee osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaolollesi ole perusteltua syytä. Mikäli olet poissa opetuksesta, siitä tulee viipymättä ilmoittaa vastuuopettajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta huoltaja on vastuussa poissaolojen ilmoittamisesta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana poissaoloilmoitus on tehtävä sekä työpaikkaohjaajalle että ohjaavalle opettajalle.

Jos olet poissa opetuksesta, sinun tulee itse ottaa selvää käsitellyistä asioista palattuasi kouluun. Mikäli et ole poissaolojen vuoksi saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisia osaamistavoitteita, sinun tulee täydentää ja osoittaa osaamistasi opettajiesi kanssa sovitulla tavalla. 

Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin sinun tulee anoa lupa etukäteen joko vastuuopettajalta (alle 10 päivää) tai koulutuspäälliköltä (yli 10 päivää).

Seuraavista välttämättömistä syistä johtuvat poissaolot katsotaan luvallisiksi:

 • Sairauspoissaolot (alaikäisen opiskelijan osalta aina huoltajan ilmoitus, yli 5 päivän sekä usein toistuvista sairauspoissaolosta terveydenhoitajan/lääkärin todistus)
 • Etukäteen myönnetty loma
 • Asiointi opiskelijapalvelujen työntekijän luona
 • Osallistuminen tutortoimintaan, opiskelijayhdistystoimintaan, oppilaitoksen edustustehtäviin
 • Osallistuminen toisen oppilaitoksen pääsykokeeseen
 • Kansalaisvelvollisuuden täyttäminen (esim. kutsunnat, oikeuskäsittely)
 • Opiskelijan huollettavana olevan alle 12-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen.

Poissaoloista ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolostaan aina välittömästi. Ilmoitus on tehtävä Studenta-opiskelijaliittymän kautta, mikä on mahdollista Studenta-opintohallintojärjestelmässä oleville opiskelijoille. Poissaolot dokumentoituvat tätä kautta opintohallintojärjestelmään ja ovat näkyvissä koosteena samalla sivustolla. 

Alaikäisten opiskelijoiden poissaolojen ilmoittaminen opintohallintojärjestelmään 

Alaikäisen opiskelijan huoltaja saa tunnukset WinNovan opintohallintojärjestelmään. Sieltä huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä, opintoihin osallistumista ja lähettää viestejä vastuuopettajille. Huoltajan tulee myös ilmoittaa alaikäisen opiskelijan poissaolot huoltajaliittymän kautta. Aloittavien opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenillat syys-lokakuussa. Tilaisuuksissa huoltajille kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta, opiskelusta, opiskelijapalveluista, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä sovitaan yhteisistä yhteydenpidon tavoista. Mikäli et ole saanut sähköpostiisi huoltajatunnuksia alaikäisen opiskelijan opintojen alettua, ota yhteyttä opintotoimistoon. Sähköpostiosoite on edellytys huoltajaliittymän käyttöön.

Opintohallintojärjestelmän huoltajaliittymä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Poissaoloihin puuttuminen

Kurinpitokeinojen käyttö poissaolojen yhteydessä on mahdollista vain silloin, kun muut ohjaus- ja tukitoimet on käytetty ja opiskelija ei näistä huolimatta sitoudu oppilaitoksen sääntöihin. Opiskelijan poissaoloihin puuttumisessa käytettävät ensisijaiset toimenpiteet ovat: tehostettu opinto-ohjaus (opiskelumotivaation kartoittaminen ja opiskelutilanteen selkiyttäminen) tai ohjaus muihin palveluihin.

Luvattomiin poissaoloihin puututaan seuraavasti:

 • 30 t = Poissaolon taustalla olevat syyt selville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: Opiskelijan selvitys poissaoloista ja vastuuopettajan yhteys alaikäisen huoltajaan. Mahdollisten ohjaus- ja tukitoimien kartoitus ja käynnistäminen.
 • 60 t = Poissaolojen seuranta jatkuu. Sovittujen ohjaus- ja tukitoimien vaikuttavuuden seuranta: Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) jatkaa työtään tai kutsutaan koolle tarvittaessa.
 • Yht. 60 t = Poissaolojen seuranta jatkuu. Ohjaus- ja tukitoimien riittävyyden ja vaikuttavuuden arviointi. Pedagogisen tukikokouksen tai tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän koollekutsuminen sekä jatkotoimenpiteistä ja seurannasta sopiminen.
 • 100 t = Poissaolojen seuranta jatkuu. Opiskelijan tukitoimiin sitoutumisen arviointi sekä monialaisen asiantuntijaryhmän koollekutsuminen ja tukitoimien kartoittaminen.
 • Mikäli opiskelija ei sitoudu tukitoimiin ja HOKSiin ja poissaolot jatkuvat, opiskelija kutsutaan koulutuspäällikön puhutteluun opintojen jatkamisesta: Opiskelijalle kerrotaan mahdollisesta kirjallisesta varoituksesta tai katsotaan eronneeksi -prosessin käynnistämisestä, mikäli poissaolot jatkuvat.
 • 150 t = Jos poissaolot edelleen jatkuvat tukitoimista huolimatta: Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) jatkaa työtään ja kartoittaa jatkotoimenpiteitä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä alaikäisen opiskelijan asuinkunnan sosiaalihuoltoon tai tehdään lastensuojeluilmoitus. 
 • Mikäli opiskelija ei sitoudu HOKSiin ja tukitoimiin ja poissaolot jatkuvat, opiskelijalle lähetetään kutsu kuulemistilaisuuteen (koulutuspäällikön harkintaan opiskeluoikeuden päättämisestä eli eronneeksi katsomisesta). 

Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut HOKSin mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen. Oppivelvollisen osalta huoltaja on vastuussa huollettavansa oppivelvollisuuden täyttämisestä ja huoltaja on aina mukana poissaoloihin liittyvissä selvittelyissä.

Työturvallisuus ja pukeutuminen

Työturvallisuuteen kasvattaminen on tärkeä osa ammatillista peruskoulutusta. Työturvallisuus korostuu päivittäin oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla. Turvallinen opiskeluympäristö sisältää fyysisen ulottuvuuden lisäksi myös psyykkisen ja sosiaalisen puolen. voimme jokainen vaikuttaa asenteellamme turvallisen opiskeluympäristön edistämiseen. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestämisen edellyttämät henkilösuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. WinNova hankkii työturvallisuuslain edellyttämillä aloilla opiskelijalle peruskoulutukseen soveltuvan suoja-asun. Suoja-asu ja -jalkineet jäävät opiskelijan omaan käyttöön. Opiskelija voi käyttää niitä myös oppilaitoksen ulkopuolisessa toiminnassa (esim. kesätyö). Opiskelijan omarahoitusosuus on 50 % hinnasta. Opiskelija voi halutessaan hankkia itselleen vastaavan suojausluokituksen turva-asun omakustanteisesti. Alakohtaiset turvallisuusohjeet koulutetaan erikseen ja lisätietoa saat opettajaltasi.

Tupakointi ja päihteet

WinNova on savuton oppilaitos (Tupakkalaki 12§). Savuttomuus koskee kaikkia tupakkatuotteita. Tupakointi on kielletty myös oppilaitoksen ajoneuvoissa, oppilaitoksen työmailla ja työssäoppimisessa sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksessa, opiskelija-asuntoloissa, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Jokainen henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, mikäli hän havaitsee tai epäilee opiskelijan olevan päihteiden ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Muut opiskelijat ovat myös velvollisia ilmoittamaan oppilaitoksen henkilökunnalle, jos he tekevät päihteiden ja huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja oppilaitoksessa.

Savuttomuus ja päihteettömyys ovat meidän jokaisen asia! Haluamme tukea ja edistää opiskelijoidemme terveyttä ja hyvinvointia. ota rohkeasti yhteyttä terveydenhoitajiin, mikäli nämä asiat askarruttavat sinua ja haluaisit esimerkiksi muutosta omaan tilanteeseesi.

Kurinpito

WinNovassa kurinpito edistää työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä jokaiselle opiskelijalle. Kurinpidollisia toimia ovat puhuttelu, poistaminen opetustiloista enintään kolmeksi päiväksi, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai asuntolasta. Lisäksi tietyissä tilanteissa on mahdollisuus pidättää tai peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, joista päätöksen tekee WinNovan kurinpitojaos.

Ennen kurinpidollisia toimia järjestyssääntörikkomukseen tulee puuttua puhuttelemalla opiskelijaa sekä ohjauksellisin ja opiskelijahuollollisin keinoin.

Mikäli järjestyssääntöjen vastainen käyttäytyminen jatkuu, ryhdytään kurinpidollisiin toimiin. Toimintaa ohjaavat ammatillista koulutusta ohjaava lainsäädäntö, järjestyssäännöt ja erilliset toimintamallit ja -ohjeet.

Tavoitteena on

 • edistää oppilaitoksen turvallisuutta
 • yhtenäistää oppilaitoksen toimintatapoja
 • edistää opiskelijan oikeusturvaa
 • edistää opettajan oikeusturvaa

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, alalle on määritelty asetuksessa ammatin edellyttämät terveydentilavaatimukset, joita kysytään jo opiskelijaksi hakuvaiheessa.

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden näillä aloilla, jos on aihetta epäillä, että opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on muuttunut opiskelun aikana. Tällöin oppilaitos pyytää opiskelijalta lääkärin lausuntoa terveydentilan selvittämiseksi.

Terveydentilavaatimukset ovat määriteltyjä mm. seuraavissa WinNovan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa:

 • merenkulkualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • vartijan ammattitutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisohjelma
 • ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
 • linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
 • liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen  osaamisohjelma
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisohjelma
 • metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • päihdetyön ammattitutkinto
 • työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • hierojan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
 • liikunnan ammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto

Huumausainetestit: Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai merkittävästi lisää huumausaineiden laitonta kauppaa ja leviämisen riskiä. Joillakin aloilla (esim. merenkulkuala) työssäoppimispaikat edellyttävät opiskelijoilta huumausainetodistusta. Huumausainetestit koskevat kaikkia tutkintokoulutuksia.

Rikostaustaote: opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. WinNovassa rikostaustaote pyydetään kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa, mikäli työssäoppimisjakso sisältää alaikäisten parissa työskentelyä. rikostaustaotepyyntö tehdään kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan oppitunnilla. Myöhemmin opiskelijalta voidaan pyytää tarvittaessa uudelleen ote rikosrekisteristä, ja se on toimitettava oppilaitokseen sovittuun päivämäärään mennessä. Mikäli opiskelija ei toimita sitä, häneltä voidaan evätä opiskeluoikeus siihen asti, kunnes hän toimittaa pyydetyn asiakirjan nähtäväksi. Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijoilta voidaan pyytää poliisiviranomaisilta suppea turvallisuusselvitys opintojen aikana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi ja edistäminen sekä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen kuuluvat oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien
lakisääteisiin velvollisuuksiin.