Siirry sisältöön

Opiskelijaa koskevat säännöt ja toimintaohjeet

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on oppilaitosyhteisön kaikkien jäsenten päivittäisen työskentelyn ja toiminnan turvaaminen siten, että tutkintojen perusteiden mukaiset tavoitteet saavutetaan, ja että jokaiselle työyhteisön jäsenelle taataan työrauha. Järjestyssäännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelijan HOKSin mukaisesti oppilaitoksessa, työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tai hänen osallistuessa oppilaitoksen toimintaan koulun ulkopuolisella ajalla.

Opiskelijoiden perusoikeuksiin voidaan puuttua lain nojalla ja järjestyssäännöissä voidaan antaa lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.

Opiskelijahyvinvoinnin edistäminen

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa on kuvattu, miten tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia. Opiskelijoiden ja huoltajien osallistaminen, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön edistäminen sekä oppimisen onnistumisen varmistaminen ovat osa opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Lisäksi suunnitelmassa kuvaamme, miten opiskeluhuollon palvelujen avulla tuemme opiskelijoiden hyvinvointia ja miten teemme monialaista yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jonka lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajan osallisuus ja yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, jolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluja ja monialaista opiskeluhuoltoa.

Päihteiden käyttöön puuttumisen toimintamalli

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Järjestyssäännöt kieltävät päihtyneenä esiintymisen tai päihteiden käytön oppilaitoksessa, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla, työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa ja asuntolassa.

Jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän on osattava ja uskallettava ottaa puheeksi opiskelijan päihteiden käyttö ja jokaisen opiskelijan on tiedettävä, että päihteiden käyttö on kiellettyä oppilaitoksessa. Opiskelijan on ilmoitettava oppilaitoksessa havaitsemastaan päihteiden käytöstä jollekin oppilaitoksen työntekijälle

Tällä toimintaohjeella kuvataan perusperiaatteet vastuuhenkilöineen opiskelijoiden päihteiden käyttöön puuttumiseen liittyvissä tilanteissa.

Olemme savuton oppilaitos

WinNova on savuton oppilaitos (Tupakkalaki 12§). Savuttomuus koskee kaikkia tupakkatuotteita. Tupakointi on kielletty myös oppilaitoksen ajoneuvoissa, oppilaitoksen työmailla ja työssäoppimisessa sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksessa, opiskelija-asuntoloissa, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Jokainen henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, mikäli hän havaitsee tai epäilee opiskelijan olevan päihteiden ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Muut opiskelijat ovat myös velvollisia ilmoittamaan oppilaitoksen henkilökunnalle, jos he tekevät päihteiden ja huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja oppilaitoksessa.

Savuttomuus ja päihteettömyys ovat meidän jokaisen asia! Haluamme tukea ja edistää opiskelijoidemme terveyttä ja hyvinvointia. ota rohkeasti yhteyttä terveydenhoitajiin, mikäli nämä asiat askarruttavat sinua ja haluaisit esimerkiksi muutosta omaan tilanteeseesi.

Kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen toimintamalli

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä toimenpiteet kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi, niiden esiintymisen seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi. Tällä toimintaohjeella kuvataan perusperiaatteet vastuuhenkilöineen kiusaamiseen tai häirintään liittyvissä tapauksissa.

Oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattaminen ja niihin sitoutuminen luo turvallisuutta ja sääntöjen noudattaminen toimii jo sinällään kiusaamista ennaltaehkäisevästi. Henkilökunta voi vaikuttaa oppilaitoksen ilmapiiriin omalla esimerkillään ja ohjaamalla opiskelijoita oikeudenmukaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Varhainen puuttuminen on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

Kriisisuunnitelma – toimintaohjeet kriisitilanteissa

Kriisisuunnitelmalla tarkoitetaan yleensä varautumista koko yhteisöä tai sen jäseniä koskettaviin äkillisiin traumatisoiviin tilanteisiin. Tässä suunnitelmassa olevat toimintaohjeet on tarkoitettu ohjeeksi WinNovan henkilökunnalle ja opiskelijoille traumatisoivien kriisitilanteiden kohtaamista ja jälkihoitoa varten. Suunnitelma on laadittu opiskelijoiden henkisen ensiavun näkökulmasta. Toimintaohjeet ja turvallisuusorganisaatio onnettomuus- ja vaaratilanteissa on käsitelty erikseen oppilaitoksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelmissa.

Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa oppilaitosyhteisön kykyä toimia vaikeissa tilanteissa ja tukea opiskelijoita ja työyhteisöä selviytymään kriisitilanteissa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi ja edistäminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen kuuluvat oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että ihmisarvoa kunnioitetaan riippumatta ihmisen sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, iästä, uskonnosta, vakaumuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, kansalaisuudesta, mielipiteistä, politiikasta, ay-toiminnasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai muista henkilöön liittyvistä syistä.

Poissaolot, ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Henkilökohtainen lukujärjestys määräytyy HOKSin mukaan. Sinun tulee osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaolollesi ole perusteltua syytä. Mikäli olet poissa opetuksesta, siitä tulee viipymättä ilmoittaa vastuuopettajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta huoltaja on vastuussa poissaolojen ilmoittamisesta. Mikäli opiskelija tai hänen huoltajansa ei ilmoita poissaolosta opiskelupäivän aikana, poissaolo katsotaan luvattomaksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana poissaoloilmoitus on tehtävä sekä työpaikkaohjaajalle että ohjaavalle opettajalle.

Poissaoloilmoitukset tehdään Studentan opiskelija- tai huoltajaliittymän kautta. Poissaolot dokumentoituvat tätä kautta opintohallintojärjestelmään ja ovat näkyvissä koosteena samalla sivustolla. 

Jos olet poissa opetuksesta, sinun tulee ottaa selvää käsitellyistä asioista palattuasi kouluun. Mikäli et ole poissaolojen vuoksi saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisia osaamistavoitteita, sinun tulee täydentää ja osoittaa osaamistasi opettajiesi kanssa sovitulla tavalla.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

 • Lupa poissaoloon haetaan etukäteen poissaolohakemuksella.
 • Vastuuopettaja voi myöntää luvan 1-5 pv poissaoloihin ja koulutuspäällikkö 5-20 pv.

Sairauspoissaolot

 • Omalla/alaikäisen huoltajan ilmoituksella 1-5 pv. Yli 5 päivän sairauspoissaolosta tai toistuvista lyhyemmistä poissaoloista edellytetään lääkärin tai sh/th todistusta.
 • Mikäli sairausloma kestää yli 20 päivää, suositellaan opintojen väliaikaista keskeyttämistä.

Hyväksyttäviä, ns. luvallisia poissaoloja ovat muun muassa seuraavat:

 • Asiointi opiskelijapalvelujen työntekijän luona.
 • Osallistuminen tutortoimintaan, opiskelijayhdistystoimintaan, oppilaitoksen edustustehtäviin.
 • Kansalaisvelvollisuuden täyttäminen (esim. kutsunnat, oikeuskäsittely).
 • Opiskelijan huollettavana olevan alle 12-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen.
 • Osallistuminen toisen oppilaitoksen pääsykokeeseen – pitää hakea poissaololupa.

Kurinpitokeinojen käyttö poissaolojen yhteydessä on mahdollista vain silloin, kun muut ohjaus- ja tukitoimet on käytetty ja opiskelija ei näistä huolimatta sitoudu oppilaitoksen sääntöihin. Opiskelijan poissaoloihin puuttumisessa käytettävät ensisijaiset toimenpiteet ovat: tehostettu opinto-ohjaus (opiskelumotivaation kartoittaminen ja opiskelutilanteen selkiyttäminen) tai ohjaus muihin palveluihin. Oppivelvollisen osalta huoltaja on vastuussa huollettavansa oppivelvollisuuden täyttämisestä ja huoltaja on aina mukana poissaoloihin liittyvissä selvittelyissä.

Työturvallisuus ja pukeutuminen

Työturvallisuuteen kasvattaminen on tärkeä osa ammatillista peruskoulutusta. Työturvallisuus korostuu päivittäin oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla. Turvallinen opiskeluympäristö sisältää fyysisen ulottuvuuden lisäksi myös psyykkisen ja sosiaalisen puolen. voimme jokainen vaikuttaa asenteellamme turvallisen opiskeluympäristön edistämiseen. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestämisen edellyttämät henkilösuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. WinNova hankkii työturvallisuuslain edellyttämillä aloilla opiskelijalle peruskoulutukseen soveltuvan suoja-asun. Suoja-asu ja -jalkineet jäävät opiskelijan omaan käyttöön. Opiskelija voi käyttää niitä myös oppilaitoksen ulkopuolisessa toiminnassa (esim. kesätyö). Opiskelijan omarahoitusosuus on 50 % hinnasta. Opiskelija voi halutessaan hankkia itselleen vastaavan suojausluokituksen turva-asun omakustanteisesti. Alakohtaiset turvallisuusohjeet koulutetaan erikseen ja lisätietoa saat opettajaltasi.

SORA – lainsäädäntö (Soveltumattomuuden ratkaisuja)

SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti

 • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuuden vuoksi perusteltua
 • opiskeluoikeuden pidättämistä
 • opiskeluoikeuden palauttamista
 • huumausainetestausta (koskee kaikkia aloja)

Tutkinnot, joihin voidaan soveltaa SORA-lainsäädäntöä opiskeluoikeuden peruttamisen osalta ovat seuraavilla aloilla. Tutustu tarkemmin terveydentilavaatimuksiin(siirryt toiseen palveluun).

Terveydentilavaatimukset ovat määriteltyjä mm. seuraavissa WinNovan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa:

 • sosiaali- ja terveysala
 • kasvatus- ja ohjausala
 • liikunta-ala
 • kuljetuspalvelut-ala
 • merenkulkuala
 • metsäala, metsäkoneenkuljettaja
 • turvallisuusala
 • lentokoneala

Huumausainetestit: Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai merkittävästi lisää huumausaineiden laitonta kauppaa ja leviämisen riskiä. Joillakin aloilla (esim. merenkulkuala) työssäoppimispaikat edellyttävät opiskelijoilta huumausainetodistusta. Huumausainetestit koskevat kaikkia tutkintokoulutuksia.

Rikostaustaote: opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. WinNovassa rikostaustaote pyydetään kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa, mikäli työssäoppimisjakso sisältää alaikäisten parissa työskentelyä. rikostaustaotepyyntö tehdään kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan oppitunnilla. Myöhemmin opiskelijalta voidaan pyytää tarvittaessa uudelleen ote rikosrekisteristä, ja se on toimitettava oppilaitokseen sovittuun päivämäärään mennessä. Mikäli opiskelija ei toimita sitä, häneltä voidaan evätä opiskeluoikeus siihen asti, kunnes hän toimittaa pyydetyn asiakirjan nähtäväksi. Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijoilta voidaan pyytää poliisiviranomaisilta suppea turvallisuusselvitys opintojen aikana.

Kurinpito

Kurinpito edistää työrauhaa ja takaa turvallisen oppimisympäristön jokaiselle opiskelijalle. Kurinpidollisia toimia ovat puhuttelu, poistaminen opetustiloista enintään kolmeksi päiväksi, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai asuntolasta

Ennen kurinpidollisia toimia järjestyssääntörikkomukseen tulee puuttua puhuttelemalla opiskelijaa sekä ohjauksellisin ja opiskelijahuollollisin keinoin. Mikäli järjestyssääntöjen vastainen käyttäytyminen jatkuu, ryhdytään kurinpidollisiin toimiin.

Kurinpitokeinojen menettelyohje sisältää yhteisesti sovitut menettelytavat kurinpitokeinojen käyttämiseen. Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita ja niiden käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Kurinpitokeinojen käytön on perustuttava tasapuoliseen kohteluun ja johdonmukaisuuteen. Tämä ohje sisältää oppilaitoksen opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä menettelytavoista erityisesti työrauhan säilyttämiseksi, kurinpitoasioissa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa asiassa.

Tavoitteena on

 • edistää oppilaitoksen turvallisuutta
 • yhtenäistää oppilaitoksen toimintatapoja
 • edistää opiskelijan oikeusturvaa
 • edistää opettajan oikeusturvaa

Opiskelijan oikeusturvatoimielin

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin, jossa tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä tai kunta nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä tai kunta päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.

Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle on yksilöitävä kurinpitotoimen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa. L531/2017 §85 olevista toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Kurinpitotoimea harkittaessa on otettava huomioon teon laatu sekä opiskelijan ikä ja kehitystaso.

Kurinpitotoimesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskeluoikeuden pidättämisestä tulee antaa kirjallinen päätös, ja 85 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden pidättämisestä päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta.

WinNovan opiskelijan oikeusturvatoimielimen edustus 2024

 • Fia Heino, apulaisrehtori, koulutuksen järjestäjän edustus
 • Juha Saarikivi, ohjauspalvelupäällikkö, opiskeluhuollon edustus
 • Timo Tomula, Aurubis Finland Oy, Työelämän edustaja
 • Vesa Ketola, lehtori, opettajien edustaja
 • opiskelija, opiskelijoiden edustaja

opiskelijanoikeusturva(at)winnova.fi