Opiskelijan säännöt ja velvollisuudet

Opetukseen osallistuminen

Lain (531/2017, §94) mukaan opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Tätä noudatetaan myös, mikäli opiskelija saa työttömyysetuutta omaehtoisessa koulutuksessa.

Oppitunneilla sinulla pitää olla asiaan kuuluva sovittu varustus mukanasi esim. muistiinpanovälineet, oppikirjat ja muut oppitunneilla tarvittavat varusteet, kuten liikuntatunnilla liikuntavarusteet, työpaikoilla asiaan kuuluvat suojavaatteet ja -varusteet sekä työvälineet.

Poissaolot

Opiskelijan poissaolot ovat määritelty joko luvallisiksi tai luvattomiksi. Poissaolojen kohdalla on aina tärkeää varmistaa puuttuvan osaamisen hankkiminen, olipa poissaolo luvallinen tai luvaton.

Opiskelijan tai huoltajan on tehtävä ilmoitus poissaoloista viipymättä. Opiskelija voi olla luvallisesti pois seuraavista syistä:

 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on aikaisempien tutkintojen perusteella tai muulla tavoin hankittu osaaminen opetettavista sisällöistä. Osaamisen tunnustaminen on dokumentoitu HOKSiin.
 2. Sairauspoissaolo Jos opiskelija sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa asiasta opettajalle/opettajille. Opettaja antaa luvan lähteä kotiin ja/tai ohjaa tarvittaessa opiskelijan terveydenhoitajan vastaanotolle. Yli 5 päivän sairauspoissaolosta opiskelijan tulee toimittaa terveydenhoitajan/lääkärintodistus. Opiskelija voidaan edellyttää tuomaan todistus myös lyhyemmästä ajasta, mikäli poissaolot ovat toistuvia ja on syytä tarkempaan terveydentilan seurantaan.
 3. Etukäteen myönnetty loma Opiskelija voi anoa lomaa esim. lomamatkaa tai muuta poissaoloa varten tekemällä poissaoloanomuksen. Yli kolme päivää koskevien poissaolojen anomukset tulee toimittaa hyvissä ajoin vastuuopettajalle (alle 10 kalenteripäivän poissaolo) tai koulutuspäällikölle (yli 10 päivää).
 4. Myös seuraavat poissaolot ovat luvallisia, opiskelijan tulee ilmoittaa etukäteen
  • asiointi opiskelijapalvelujen työntekijän luona
  • osallistuminen tutortoimintaan, oppilaskuntatoimintaan, oppilaitoksen edustaminen
  • osallistuminen toisen oppilaitoksen pääsykokeeseen
  • kansalaisvelvollisuuden täyttäminen (esim. kutsunnat, oikeuskäsittely)
  • suunnitelman mukaiseen Oppipajaopetukseen osallistuminen

Jos opiskelija ei ole ilmoittanut poissaoloaan, mutta opettaja on merkinnyt opiskelijan poissaolevaksi päiväkirjaan, on kyseessä luvaton poissaolo.


Ilmoittaminen poissaolosta


Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolostaan aina välittömästi. Ilmoitus on tehtävä StudentaPlus-opiskelijaliittymän kautta, mikä on mahdollista StudentaPlussa opintohallintojärjestelmässä oleville opiskelijoille. Poissaolot dokumentoituvat tätä kautta opintohallintojärjestelmään ja ovat näkyvissä koosteena samalla sivustolla. Myös huoltajat voivat tehdä oman huollettavan poissaoloilmoituksen StudentaPlus-huoltajaliittymän kautta ja poissaolokooste näkyy myös huoltajilla.

Huom. Eduerpissä olevat opiskelijat ilmoittavat poissaoloistaan entisen käytännön mukaan omalle vastuuopettajalleen. Ei sähköistä mahdollisuutta.


Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolonsa sekä StudentaPlus-opiskelijaliittymään/vastuuopettajalle, että työpaikalle. Mikäli työpaikalla noudatetaan poissaolojen kohdalla oppilaitoksen toimintaohjeista poikkeavaa käytäntöä (esim. työntekijöiltä edellytetään jokaisesta poissaolopäivästä terveydenhuollon todistus) tulee opiskelijan noudattaa näissä tilanteissa työpaikan toimintaohjeita.


Poissaoloihin puuttuminen

Kurinpitokeinojen käyttö poissaolojen yhteydessä on mahdollista vain silloin, kun muut ohjaus- ja tukitoimet on käytetty ja opiskelija ei näistä huolimatta sitoudu oppilaitoksen sääntöihin. Opiskelijan poissaoloihin puuttumisessa käytettävät ensisijaiset toimenpiteet ovat: tehostettu opinto-ohjaus (opiskelumotivaation kartoittaminen ja opiskelutilanteen selkiyttäminen) tai ohjaus muihin palveluihin

 • 30 h luvattomia poissaoloja > vastuuopettajan puhuttelu tai selvityspyyntö

 • 30 - 60 h luvattomia poissaoloja > ohjaus opiskeluhuoltoon

 • 60 - 120 h luvattomia poissaoloja > koulutuspäällikön kurinpitotoimet (puhuttelu/ kirjallinen varoitus)

 • 120 h luvattomia poissaoloja > tehostettu ohjaus > määräaikainen erottaminen tai katsotaan eronneeksi

Ennen kuin opiskelija katsotaan eronneeksi, lähetetään hänelle kutsu kuulemistilaisuuteen (Huomautus poissaoloista/ Selvityspyyntö opintojen jatkamisesta/Kutsu kuulemistilaisuuteen). Mikäli opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, katsotaan hänet eronneeksi oppilaitoksesta.

Jos alle 29-vuotias ilman ammatillista tutkintoa oleva opiskelija katsotaan eronneeksi opiskelijakuraattori tai opinto-ohjaaja ilmoittaa tarvittaessa opiskelijan yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön.

Työturvallisuus ja pukeutuminen

Työturvallisuuteen kasvattaminen on tärkeä osa ammatillista peruskoulutusta. Työturvallisuus korostuu päivittäin oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla. Turvallinen opiskeluympäristö sisältää fyysisen ulottuvuuden lisäksi myös psyykkisen ja sosiaalisen puolen. voimme jokainen vaikuttaa asenteellamme turvallisen opiskeluympäristön edistämiseen. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestämisen edellyttämät henkilösuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. WinNova hankkii työturvallisuuslain edellyttämillä aloilla opiskelijalle peruskoulutukseen soveltuvan suoja-asun. Suoja-asu ja -jalkineet jäävät opiskelijan omaan käyttöön. Opiskelija voi käyttää niitä myös oppilaitoksen ulkopuolisessa toiminnassa (esim. kesätyö). Opiskelijan omarahoitusosuus on 50 % hinnasta. Opiskelija voi halutessaan hankkia itselleen vastaavan suojausluokituksen turva-asun omakustanteisesti. Alakohtaiset turvallisuusohjeet koulutetaan erikseen ja lisätietoa saat opettajaltasi.

Tupakointi ja päihteet

WinNova on savuton oppilaitos (Tupakkalaki 12§). Savuttomuus koskee kaikkia tupakkatuotteita. Tupakointi on kielletty myös oppilaitoksen ajoneuvoissa, oppilaitoksen työmailla ja työssäoppimisessa sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksessa, opiskelija-asuntoloissa, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Jokainen henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, mikäli hän havaitsee tai epäilee opiskelijan olevan päihteiden ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Muut opiskelijat ovat myös velvollisia ilmoittamaan oppilaitoksen henkilökunnalle, jos he tekevät päihteiden ja huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja oppilaitoksessa.

Lisää tietoa näistä asioista löydät oppilaitoksen järjestyssäännöistä.

Savuttomuus ja päihteettömyys ovat meidän jokaisen asia! Haluamme tukea ja edistää opiskelijoidemme terveyttä ja hyvinvointia. ota rohkeasti yhteyttä terveydenhoitajiin, mikäli nämä asiat askarruttavat sinua ja haluaisit esimerkiksi muutosta omaan tilanteeseesi.

Kurinpito

WinNovassa kurinpito edistää työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä jokaiselle opiskelijalle. Kurinpidollisia toimia ovat puhuttelu, poistaminen opetustiloista enintään kolmeksi päiväksi, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai asuntolasta. lisäksi tietyissä tilanteissa on mahdollisuus pidättää tai peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, joista päätöksen tekee WinNovan kurinpitojaos.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, alalle on määritelty asetuksessa ammatin edellyttämät terveydentilavaatimukset, joita kysytään jo opiskelijaksi hakuvaiheessa.

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden näillä aloilla, jos on aihetta epäillä, että opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on muuttunut opiskelun aikana. Tällöin oppilaitos pyytää opiskelijalta lääkärin lausuntoa terveydentilan selvittämiseksi.

Terveydentilavaatimukset ovat määriteltyjä mm. seuraavissa WinNovan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa: • merenkulkualan perustutkinto • turvallisuusalan perustutkinto • vartijan ammattitutkinto • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto • lentokoneasennuksen perustutkinto •  logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisohjelma • ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto • linja-autonkuljettajan ammattitutkinto • puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto • liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
• rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen  osaamisohjelma • maarakennusalan ammattitutkinto • metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisohjelma • metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • perhepäivähoitajan ammattitutkinto • jalkojenhoidon ammattitutkinto • päihdetyön ammattitutkinto • työvalmennuksen erikoisammattitutkinto • vanhustyön erikoisammattitutkinto • hierojan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto • liikunnan ammattitutkinto • puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto

Huumausainetestit: Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai merkittävästi lisää huumausaineiden laitonta kauppaa ja leviämisen riskiä. Joillakin aloilla (esim. merenkulkuala) työssäoppimispaikat edellyttävät opiskelijoilta huumausainetodistusta. Huumausainetestit koskevat kaikkia tutkintokoulutuksia.

Rikostaustaote: opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. WinNovassa rikostaustaote pyydetään kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa, mikäli työssäoppimisjakso sisältää alaikäisten parissa työskentelyä. rikostaustaotepyyntö tehdään kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan oppitunnilla. Myöhemmin opiskelijalta voidaan pyytää tarvittaessa uudelleen ote rikosrekisteristä, ja se on toimitettava oppilaitokseen sovittuun päivämäärään mennessä. Mikäli opiskelija ei toimita sitä, häneltä voidaan evätä opiskeluoikeus siihen asti, kunnes hän toimittaa pyydetyn asiakirjan nähtäväksi. Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijoilta voidaan pyytää poliisiviranomaisilta suppea turvallisuusselvitys opintojen aikana.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Cxense Display